Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

TD-01

Karton gaplaýyş maşyny TD-01 Torba ýasaýjy maşyn doly awtomatiki

Gysga düşündiriş:

Karton gaplaýyş enjamy, kartondaky plastik paketleri awtomatiki usulda örtýän we daşky giňelmesini flanesleýän maşyn.Enjam zähmet, materiallar we sahypany ulanmak, ýönekeý işlemek we aňsat sazlamak üçin çykdajylary ep-esli azaldyp biler.Awtomatiki guty açýan maşyn bilen bilelikde ulanylanda netijeliligi ep-esli ýokarlandyryp we zähmet çykdajylaryny azaldyp bolar.Dürli iýmitleri, himiki serişdeleri, elektronikany, kanselýariýa, plastmassany, enjamlary, nurbatlary, içgileri, oýunjaklary we ş.m. gaplamak üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

peýdalary

Haryt bellikleri

Ulanyş gerimi

Karton gaplaýyş enjamy, kartondaky plastik paketleri awtomatiki usulda örtýän we daşky giňelmesini flanesleýän maşyn.Enjam zähmet, materiallar we sahypany ulanmak, ýönekeý işlemek we aňsat sazlamak üçin çykdajylary ep-esli azaldyp biler.Awtomatiki guty açýan maşyn bilen bilelikde ulanylanda netijeliligi ep-esli ýokarlandyryp we zähmet çykdajylaryny azaldyp bolar.Dürli iýmitleri, himiki serişdeleri, elektronikany, kanselýariýa, plastmassany, enjamlary, nurbatlary, içgileri, oýunjaklary we ş.m. gaplamak üçin amatly.

Häzirki wagtda karton gaplaýyş maşynymyz käbir derman witamin kompaniýalary, himiki çig mal kompaniýalary, azyk çig mallary we mehaniki bölekleri gaýtadan işleýän kompaniýalar bilen üstünlikli hyzmatdaşlyk edýär.

Aýratynlyklary

• Awtomatiki guty açýan maşyn bilen bilelikde ulanylyp bilner

• upperokarky bölegini we aşaky bölegini möhürlemek ýaly birnäçe funksiýa bar we çyglylyk ýa-da gaýtadan işlenen kartonlar ýaly daşarky faktorlara täsir etmez.Torbalary kartonlara dogry goýup bolýar.

• Dürli enjamlar bilen gabat gelip, dürli gaplama usullary üçin amatly bolup biler.

• pleönekeý işlemek we aňsat sazlamak.

Wideo görkeziş

Tehniki parametr

Maşyn modeli TD-01 karton gaplaýyş enjamy
Elektrik üpjünçiligi / tok 220v 50Hz 800W
Ulanylýan karton L250-450 W180-400 H150-350mm
Möhürleýiş tizligi 4-6 guty / min
Stoluň beýikligi 600mm
Filmiň ini 400 / 600mm M eplenen film turbasy
Howa çeşmesini ulanyň 6-7 kg
Maşynyň ululygy 2600 * 1850 * 1750mm
2
3

Sorag-jogap

1. Torbaly maşyn satyn almak isleýärin, laýyk önümi nädip satyn alyp bilerin?
Kartonyň ululygyny, tizligiň talaplaryny we sumkanyň galyňlygyny bize aýdyp bilersiňiz, size laýyk önümleri maslahat berip bileris

2. Meniň gutym ** ululykda, gaplap bolýarmy?
L250-450 W180-400 H150-350mm Bu, adaty modelimiziň ululygydyr.Gutyňyz çäkden daşarda bolsa, aýratynlaşdyrmak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz

3. Nusgalary goldaýarmy?Nusga almak üçin näçe wagt gerek bolar?
Düzeltmek bilen baglanyşykly bolmasa, üç günüň içinde size nusga iberip bileris.Enjamyň ululygyny göz öňünde tutup, deňiz arkaly size ibereris.

Näme üçin bizi saýlamaly?

24-hours-online

24 sagat onlaýn

package-1

Islendik ýurda dürli transport usullaryny goldaň

Müşderä baha bermek

customer

Iň oňat hilli önümleri we hyzmatlary hödürleýärler

customer

Iň oňat hilli önümleri we hyzmatlary hödürleýärler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Çig malyň bahasynyň täsiri sebäpli enjamyň bahasy üýtgäp durýandygy sebäpli, marketing modulynyň arzanladyşynyň kesgitlenmejekdigine we bazara görä düzeljekdigine garaşýarys, şonuň üçin banner afişa modulyny ulanmak iň gowusydyr, bu bolsa rugsat berýär. arzanladyş mazmunyny we arzanladyş diapazonyny özümiz goşarys.

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň