Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

Gaplaýyş enjamy

 • VS-600 / 800 / 1000 External Pumping Vacuum Packaging Machine

  VS-600/800/1000 Daşarky nasos vakuum gaplaýyş enjamy

  Semiarym keseki beden, çip, IC, metal gaýtadan işleýän bölekler, çyglylyk, okislenme we reňklemek we ş.m., matalar, pagta we ýüň önümleri we ş.m., vakuum gaplamak, gaplamanyň göwrümini azaltmak we logistika çykdajylaryňyzy tygşytlamak ýaly elektron önümleri üçin amatly. ;

 • VS-600L/800L/1000L Vertical External Vacuum Packaging Machine

  VS-600L / 800L / 1000L Dik daşarky vakuum gaplaýyş enjamy

  Senagatlar üçin amatly daşarky dik wakuum we çişirilýän gaplaýyş maşynlary (iýmit çig maly, egin-eşik, himiki çig mal, poroşok, granulalar, däne, iýmit, elektron bölekleri we ş.m.) Bu enjam gönüden-göni wakuum üçin wakuumsyz kamerany ulanýar we gaplaýyş haltalaryny dolduryň.Azot we möhürlemek bir wagtyň özünde çalt tizlik we amatly düzediş bilen tamamlanyp bilner we önümçilik liniýasy bilen gabat gelip ýa-da ýeke özi ulanylyp bilner.

 • Lifting, Tiltable And Inflatable Packaging Machine

  Göteriji, ýelmeýän we çişirilýän gaplaýyş maşyny

  Bu enjam häzirki wagtda Hytaýdaky iň ösen daşarky vakuum gaplaýyş maşynlarynyň biri bolup, bazardaky adaty gaplaýyş maşynlarynyň işinden we öndürijiliginden düýpgöter tapawutlanýar;

 • ZK-700YS Vacuum Packaging Machine

  ZK-700YS Wakuum gaplaýyş enjamy

  Bu enjam aşaky ýorganlar, kosmos ýorganlary, ýassyklar, ýassyklar we ş.m. ýaly köp zatlary gysmak we gaplamak üçin ulanylýar, gaplamak ýerini, çyglylygy we tozany azaldyp, saklamak we daşamak üçin çykdajylary azaldyp biler.Specialörite aýratynlyklar düzülip bilner.

 • ZK-400D /500D/600D Single Chamber Vacuum Packaging Machine

  ZK-400D / 500D / 600D Bir kameraly vakuum gaplaýyş enjamy

  Bu enjam, vakuum, möhürlemek, sowatmak we tükenmek prosesini kesgitlenen tertibe laýyklykda tamamlamak üçin diňe vakuum kamerasynyň gapagyny basmaly.Wakuum bilen gaplanan zatlar okislenmäniň, çyglylygyň, çyglylygyň öňüni alyp biler we önümiň saklanyş möhletini uzaldyp biler.Esasan azyk, elektron önümleri, himiki önümler, metal enjamlar we beýleki enjam önümleri üçin amatly.Tygşytly, hereket etmek üçin amatly, ýeňil we amatly, gowy gaplama täsiri, az mukdarda sarp ediş, kiçi partiýa önümi gaplamak üçin amatly.

 • ZK-400S/500S/600S Double Chamber Vacuum Packaging Machine

  ZK-400S / 500S / 600S goşa kameraly vakuum gaplaýyş enjamy

  Iki kameraly wakuum gaplamasy wakuum örtügini iki wakuum kamerasynda gezekli-gezegine işlemek üçin ulanýar we iş netijeliligini ýokarlandyrmak maksadyna ýetýär.Bir vakuum kamerasy ewakuasiýa edilende, beýleki vakuum kamerasy gaplamany ýerleşdirip biler;iri önümçilik kärhanalarynyň önüm gaplamasy üçin amatlydyr.

 •  ZK-500S Inclined Vacuum Packaging Machine

  ZK-500S ýapyk vakuum gaplaýyş enjamy

  Wakuum kamerasy 0-80 dereje ýapgyt burçuny sazlamak üçin ýörite işlenip düzülendir, şonuň üçin haryt gaplaýyş haltalary şol bir wagtda ýerleşdiriler we gaplaýyş haltalarynda akýan harytlar we suwuklyklar sumkanyň agzyndan aşmagy aňsat däl, kepillendirilýär. möhürlemegiň hili;

 • ZK-1000S Continuous Rolling Vacuum Packaging Machine

  ZK-1000S Üznüksiz togalanýan vakuum gaplaýyş enjamy

  Bu model gaplama tizliginiň dowamlylygyny we gaplamanyň we möhürlemegiň hiliniň bitewiligini üpjün etmek üçin zynjyr baglanyşygynyň iş görnüşini we awtomatiki programma dolandyryşyny kabul edýär.Şuňa meňzeş içerki modeller bilen deňeşdirilende, bu model mehaniki programma dolandyryş görnüşini düýbünden ýok edýär we awtomatiki programmany yzarlamak we dowamlylyk aýratynlygy bilen Bagyşlanan kompýuter we basgançak programmasy, induksiýa dolandyryş ulgamyny kabul edýär.

 • ZK-520 Continuous Stretch Packaging Machine

  ZK-520 Üznüksiz uzalma gaplaýyş enjamy

  Awtomatiki uzaldyş gaplaýyş enjamy uzatmak we şekillendirmek üçin aşaky filmi ulanýar, soňra bolsa paket emele gelen aşaky film boşlugyna salynýar, soňra bukja vakuumlanýar ýa-da möhürleýji kamerada çişirilýär, ýokarky film we aşaky film bolsa ýylylykdyr. - möhürlenendir, soňra bukjany kesiş we uzyn kesmek arkaly bölüň we paketiň taýýar önüm çykarylyşy bir gezek awtomatiki usulda tamamlanýar.

 • BTB-300 Transparent Film Three-Dimensional Packaging Machine

  BTB-300 Aç-açan film Üç ölçegli gaplama maşyny

  Aç-açan film gaplaýyş enjamy, kartonyň ýa-da gaty inedördül obýektiň daşyna ýasama garşy aňsat çyzgy bilen aç-açan filmiň bir gatlagyny örtmekdir we gaplamagyň täsiri çilimiň autsorsingine deňdir.Bu enjam, derman, saglyk önümleri, iýmit, kosmetika, kanselýariýa, ses we wideo önümleri ýaly dürli guty görnüşli makalalary bir bölek awtomatiki gaplamak üçin giňden ulanylýar.