Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

Möhürlemek we kesmek üçin maşyn

 • FL-5545TB Pneumatic L-shaped sealing and cutting + SM-4525 Heat shrink machine

  FL-5545TB Pnewmatik L görnüşli möhürlemek we kesmek + SM-4525 atylylygy gysýan maşyn

  Ingapyşmaga garşy we ýylylyga çydamly garyndy “L” görnüşli möhürleýji pyçak, möhürlemek arassa we döwülmeýär, koks däl we çilim çekmeýär.Teflon bilen örtülen taýak däl möhürleýji pyçak, taýak däl filmi möhürlemek we kesmek;möhürlenenden we kesilenden soň önüm gysgaldylan gaplamak üçin konweýer guşagyndan awtomatiki usulda kiçelýän peje iberilýär;el bilen roker konweýer kemeriniň beýikligini sazlamak üçin amatlydyr;

 • FL-5545TBA Automatic L -Type Sealing And Cutting Shrinking Machine

  FL-5545TBA Awtomatiki L-görnüşi möhürlemek we gysmak maşyny

  FL-5545TBA + SM-4525, doly işsizlik, awtomatiki usulda iýmitlendirmek we urmak enjamy we el bilen sazlamak boýunça gollanma bilen partiýa önümçiliginde we gaplanyş amallarynda giňden ulanylýan, “L” görnüşli möhürleýji we gysýan gysgyç maşyn. Membrana ulgamy we el bilen sazlap bolýan iýmitlendirmek we eltip bermek platformasy dürli giňlikdäki we beýiklikdäki önümler üçin amatlydyr.

 • FL-5545TBD Automatic Film Sealing And Cutting + SM-5030LX Shrink Machine

  FL-5545TBD Awtomatiki film möhürlemek we kesmek + SM-5030LX gysyş enjamy

  FL-5545TBD + SM-5030LX içerki bazaryň we müşderileriň dürli zerurlyklaryna laýyklykda döredilen orta tizlikli awtomatiki möhürleme we kiçelýän gaplaýyş enjamy.Önümleri awtomatiki kesgitlemek we pilotsyz gaplamany amala aşyrmak üçin fotoelektrik ulanýar.

 • FL-6030A+SM-6040PE Fully Automatic Sleeve Sealing, Cutting and Shrinking Machine

  FL-6030A + SM-6040PE Doly awtomatiki ýeňli möhürlemek, kesmek we gysmak maşyny

  FL-6030A + SM-6040 ýekeje obýekt ýa-da kagyz saklaýan zatlar üçin niýetlenendir.Bu enjam, awtomatiki iýmitlendirmek, film bilen örtmek, möhürlemek we kesmek, gysmak, sowatmak we şekillendirmek, pilotsyz akym işini amala aşyrmak üçin önümçilik liniýasyna birikdirilip bilner;induksiýa iýmitlendiriji film, filmiň ýitgisini ep-esli azaldýar;asyl Omron sanly displeý termostaty, temperatura takyk, möhürlenende we kesilende temperatura ýagdaýyny gönüden-göni görüp bilersiňiz;ädimsiz mehaniki tizligi dolandyryş enjamy iýmitlendiriji konweýeriň tizligini sazlaýar;

 • FL-6030Z + SM-8040PE Automatic Straight Feed Cuff Type Sealing And Cutting, Shrink Packaging Machine

  FL-6030Z + SM-8040PE Awtomatiki göni iýmit önümleriniň görnüşi möhürlemek we kesmek, gaplaýyş maşynyny gysmak

  XL-6030Z + XL-8040 bir obýekt ýa-da kagyz saklaýjy element üçin niýetlenendir.Özboluşly çyzykly dizaýny kabul edýär we ykjam gurluşy we bir meýdany öz içine alýar.Käbir çäkli ýer üçin gaty amatly we gaplamak prosesinde önümiň ugruny sazlamagyň zerurlygy ýok., Gaplamanyň uzynlygy bilen çäklendirilmez, özbaşdak işläp biler ýa-da awtomatiki iýmitlendirmek, gaplamak, möhürlemek we kesmek, gysmak, salkynlamak, şekil we pilotsyz akym amallary üçin önümçilik liniýasyna birikdirilip bilner;induktiw film bilen iýmitlenmek, filmiň ýitgisini ep-esli azaltmak;Threeörite işlenip düzülen üç bölek möhürleýji pyçak kabul edilýär, möhürleme çyzygy berk, döwülmeýär we pyçaga ýapyşmak aňsat däl;

 • FL-6030AF+SM-8040PE Fully Enclosed Automatic Film Shrinking Machine

  FL-6030AF + SM-8040PE Doly ýapylan awtomatiki film gysýan maşyn

  Ösen ikitaraplaýyn möhürleme tehnologiýasyny kabul ediň, üznüksiz möhürlemek we kesmek, önümiň uzynlygy çäkli däl.Esasanam gapy panelleri, mebeller, merdiwanlar we düşekler ýaly agyr we ululy-kiçili zatlar üçin niýetlenen uzyn, giň we agyr önümleriň doly ýapylan gaplamasy üçin has amatlydyr;import edilýän elektron duýgur ekranlar we “Siemens” PLC programma dolandyryjylary mehaniki we elektrik energiýasyny amala aşyrmak üçin ulanylýar, Howanyň integrasiýasy, goşa möhürlemek we kesmek önümiň aýratynlyklaryna görä saýlanyp bilner, gaplamak wagtynda öndürilen galyndy filmi arassalanmagy ýeňilleşdirmek üçin awtomatiki usulda gaýtadan işlenýär;gyrasy möhürleme çyzygy önümiň gaplanyşynyň beýikligine görä zerur ýagdaýa düzülip bilner.Ajaýyp möhürleme güýjüne ýetip biler;galyňlygy 0.015 ~ 0.18mm bolan PE ýylylygy gysyp bolýan film üçin amatlydyr.

 • SM-4525/5030 Internal Circulation Heat Shrinking Machine

  SM-4525/5030 Içerki aýlanyş ýylylygy gysýan maşyn

  Aç-açan film gaplaýyş enjamy, kartonyň ýa-da gaty inedördül obýektiň daşyna ýasama garşy aňsat çyzgy bilen aç-açan filmiň bir gatlagyny örtmekdir we gaplamagyň täsiri çilimiň autsorsingine deňdir.Bu enjam, derman, saglyk önümleri, iýmit, kosmetika, kanselýariýa, ses we wideo önümleri ýaly dürli guty görnüşli makalalary bir bölek awtomatiki gaplamak üçin giňden ulanylýar.

 • SM-5030LX / 6030LX Heat Shrink Machine

  SM-5030LX / 6030LX ýylylygy gysýan maşyn

  SM-5030LX kiçelýän peç, kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen ýokary tizlikli tygşytly hemişelik temperatura gysyş gaplaýyş enjamy.Halkara ösen tehnologiýany ornaşdyrmak arkaly ýasalýar, ýygylygy öwrüliş tizligini kadalaşdyrýar, akylly temperatura gözegçiligini, ýokary hilli poslamaýan polatdan ýyladyş turbasyny ulanýar we gowy ýylylyk izolýasiýa täsirine eýe.Ol öçürildi.Funksiýa, aç-açan penjiräniň gaplama prosesi bir seredişde aýdyňdyr.

 • SM-6040PF / SM-8040PE Heat Shrinking Machine

  SM-6040PF / SM-8040PE ýylylygy gysýan maşyn

  Heatingyladyş üçin poslamaýan polatdan ýyladyş turbasyny, dört taraplaýyn aýlanýan gyzgyn howa gurluşyny kabul edýär we elektron tizligi häkimi islege görä tizligi sazlap bilýär.Iki gatly izolýasiýa panelleriniň ulanylmagy daş-töweregiň aşa yssy bolmagyna sebäp bolmaz.Daşary ýurda getirilýän ýylylyga çydamly izolýasiýa mata ýylylyk energiýasynyň ýitgisini ep-esli azaldar.Geçiriji zynjyr daşardan agyr zatlaryň geçmegine çydap bilýän gaty rulonlary we ýokary temperatura çydamly silikon turbalary kabul edýär.Import edilen komponentler enjamyň durnuklylygyny üpjün edýär.