Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!
about-loog

Şanhaý Ksingmin gaplaýyş enjamlary, Ltd.

Akylly eller ;
Akylly öňdebaryjy gaplama

Biz kim

Şanhaý Xingmin gaplaýyş maşynlary kärhanasy, 2012-nji ýylda döredilen ýokary tehnologiýaly kärhana bolup, Täze ykdysady ösüş zolagynda, Jiading etrabynyň, Şanhaýyň we Taýçang şäheriniň, Suzhou şäheriniň çatrygynda ýerleşýär.

Biz näme edýäris

Kompaniýamyz esasan karton açýan maşynlary, awtomatiki karton maşynlaryny, awtomatiki karton möhürleýji maşynlary, awtomatiki gaplaýyş maşynlaryny, vakuum gaplaýyş maşynlaryny, awtomatiki gaplaýyş maşynlaryny, möhürleýji maşynlary we palletizasiýa maşynlaryny öndürýär.

Ulanyş gerimi

Önüm dokumalaryň we arassaçylyk önümleriniň, iýmit we derman önümleriniň dürli gaplaýyş önümçilik liniýalarynda ulanylyp bilner.Işewürlik, ösümlik däl meýilnamalaşdyryş, dizaýn we önümçilik we dürli galyplaýyş maşynlaryny standart däl tutuşlygyna almagy öz içine alýar.

Üstünligimiz

Içerde we daşary ýurtda ösen tehnologiýanyň goldawyna bil baglap, on ýyldan gowrak hünär önümçiligi we ösüş tejribesi bilen birlikde, hakyky önümçilik şertleri bilen birlikde, önümçilik we gaplamak awtomatlaşdyryş tehnologiýasy üçin hakykatdanam amatly gaplama awtomatlaşdyryş enjamlaryny döretdi.

icon

Şanhaý Şingminiň ähli kärdeşleri müşderiler bilen ýakyn integrasiýa, bilelikde ýaşamak we umumy abadançylyk düşünjesini ösdürerler we ösmegini, täzelenmegini we ösüşini dowam etdirerler.

Biziň güýjümiz

Döredileli bäri kompaniýa awtomatiki salfetka gaplaýyş maşynyny, derman tabletkasy awtomatiki gaplaýyş maşynyny, öz-özüni reňkleýän awtomatiki gaplaýyş maşynyny, stiroofam awtomat gaplaýyş maşynyny, aerozol awtomatiki gaplaýyş maşynyny, azyk awtomatiki gaplaýyş liniýasyny öndürdi, köpler bilen hyzmatdaşlyga üstünlikli ýetdi açmak, gaplamak we möhürlemek maşynynda köpmilletli kompaniýalar.Önümler ABŞ-a, Günorta Koreýa, Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edilýär.

Näme üçin biz?

Döredileli bäri kompaniýa awtomatiki salfetka gaplaýyş maşynyny, derman tabletkasy awtomatiki gaplaýyş maşynyny, öz-özüni reňkleýän awtomatiki gaplaýyş maşynyny, stiroofam awtomat gaplaýyş maşynyny, aerozol awtomatiki gaplaýyş maşynyny, azyk awtomatiki gaplaýyş liniýasyny öndürdi, köpler bilen hyzmatdaşlyga üstünlikli ýetdi açmak, gaplamak we möhürlemek maşynynda köpmilletli kompaniýalar.Önümler ABŞ-a, Günorta Koreýa, Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edilýär.

icon

Kompaniýada hünärmen tehnikler, inersenerler we satuwdan soňky hyzmat işgärleri bar we ýaş we döredijilik ösüş topary bar.

Kompaniýanyň medeniýeti

about-1

Iş filosofiýasy

Dogruçyllyk bilen hyzmatdaşlyk Dogruçyllyga esaslanýar

about-2

Hil syýasaty

Tehnologiýa ösüş getirýär, hil ýaşamagy üpjün edýär

about-3

Hyzmat ruhy

Tüýs ýürekden aragatnaşyk ; Çäklendirilmedik hyzmat