Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!
takmynan

Şanhaý Ksingmin gaplaýyş enjamlary, Ltd.

Akylly erkin eller ;
Akylly öňdebaryjy gaplama

Biz kim

Şanhaý Xingmin gaplaýyş enjamlary kärhanasy, 2012-nji ýylda döredilen ýokary tehnologiýaly kärhana bolup, Jiading etrabynyň, Şanhaýyň we Taýçang şäheriniň, Suzhou şäheriniň çatrygynda ýerleşýän Täze ykdysady ösüş zolagynda ýerleşýär.

Biz näme edýäris

Kompaniýamyz esasan karton açýan maşynlary, awtomatiki karton maşynlaryny, awtomatiki karton möhürleýji maşynlary, awtomatiki gaplaýyş maşynlaryny, vakuum gaplaýyş maşynlaryny, awtomatiki gaplaýyş maşynlaryny, möhürleýji maşynlary we palletizasiýa maşynlaryny öndürýär.

Ulanyş gerimi

Önüm dokumalaryň we arassaçylyk önümleriniň, iýmit we derman önümleriniň dürli gaplaýyş önümçilik liniýalarynda ulanylyp bilner.Işewürlik, standart däl ösümlik meýilnamalaşdyryş, dizaýn we önümçilik we dürli galyplaýyş maşynlaryny öz içine alýar.

Üstünligimiz

Içerde we daşary ýurtda ösen tehnologiýanyň goldawyna bil baglap, on ýyldan gowrak hünär önümçiligi we ösüş tejribesi bilen birlikde, hakyky önümçilik şertleri bilen birlikde, önümçilik we gaplamak awtomatlaşdyryş tehnologiýasy üçin hakykatdanam amatly gaplama awtomatlaşdyryş enjamlaryny döretdi.

nyşany

Şanhaý Şingmindäki ähli kärdeşler müşderiler bilen ýakyn integrasiýa, bilelikde ýaşamak we umumy abadançylyk ösüş düşünjesine eýererler we ösmegini, täzelenmegini we ösüşini dowam etdirerler.

Biziň güýjümiz

Döredileli bäri kompaniýa awtomatiki salfetka gaplaýyş maşynyny, derman tabletkasy awtomatiki gaplaýyş maşynyny, öz-özüni reňkleýän awtomatiki gaplaýyş maşynyny, styrofoam awtomatiki gaplaýyş maşynyny, aerozol awtomatiki gaplaýyş maşynyny, azyk awtomatiki gaplaýyş liniýasyny öndürdi, köpler bilen hyzmatdaşlyga üstünlikli ýetdi açmak, gaplamak we möhürlemek maşynynda köpmilletli kompaniýalar.Önümler ABŞ, Günorta Koreýa, Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edilýär.

Näme üçin biz?

Döredileli bäri kompaniýa awtomatiki salfetka gaplaýyş maşynyny, derman tabletkasy awtomatiki gaplaýyş maşynyny, öz-özüni reňkleýän awtomatiki gaplaýyş maşynyny, styrofoam awtomatiki gaplaýyş maşynyny, aerozol awtomatiki gaplaýyş maşynyny, azyk awtomatiki gaplaýyş liniýasyny öndürdi, köpler bilen hyzmatdaşlyga üstünlikli ýetdi açmak, gaplamak we möhürlemek maşynynda köpmilletli kompaniýalar.Önümler ABŞ, Günorta Koreýa, Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edilýär.

nyşany

Kompaniýada hünärmen tehnikler, in engineenerler we satuwdan soňky hyzmat işgärleri bar we ýaş we döredijilik ösüş topary bar.

Kompaniýanyň medeniýeti

takmynan 1

Iş filosofiýasy

Bütewilik bilen hyzmatdaşlyk Dogruçyllyga esaslanýar

takmynan 2

Hil syýasaty

Tehnologiýa ösüş getirýär, hil ýaşamagy üpjün edýär

takmynan 3

Hyzmat ruhy

Tüýs ýürekden aragatnaşyk ; Çäklendirilmedik hyzmat