Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

Awtomatiki karton maşyn

 • ZX-01Robot Automatic Packing Machine

  ZX-01Robot awtomatiki gaplaýyş enjamy

  Bu enjamyň artykmaçlyklary, giň ulanylyş aralygy, kiçi aýak yzy, ösen dizaýn, ykjam gurluş, amatly ulanmak, ygtybarly işlemek we önümiň hilini netijeli kepillendirip biler.Aloneeke-täk maşyn hökmünde ulanylyp bilner ýa-da öňdäki ýylylygy gysýan gaplaýyş enjamy we üç ölçegli gaplaýyş enjamy bilen onlaýn ulanylyp bilner.

 • ZX-02 Robot Automatic Packing Machine

  ZX-02 robot awtomatiki gaplaýyş enjamy

  Robot doly awtomatiki karton maşynynyň köp sanly amaly, kiçi aýak yzy, durnukly öndürijiligi we aňsat işleýşi bar.Himiýa, derman, azyk we beýleki pudaklarda dürli önümlerde giňden ulanylyp bilner.Beden kiçijik we funksiýalardan doly, aralyk we ýük göterijilik nukdaýnazaryndan ähli talaplaryňyza laýyk bolup biler.

 • ZX-03 Side Push Packing Machine

  ZX-03 gapdal itek gaplaýyş enjamy

  Karton gaplaýyş enjamy plastik haltalary awtomatiki usulda kartona salyp, gyralaryny kartonyň bukjasyndan öwrüp bilýär.Bu enjam zähmeti we zähmet güýjüni ep-esli azaldyp bilýän, sahypany ulanmagyň çykdajylaryny tygşytlaýan, ýönekeý işlemegi, sazlamagy aňsatlaşdyrýan we awtomatiki guty açýan maşynyň ulanylmagy netijeliligi ep-esli ýokarlandyryp bilýän awtomatiki enjamdyr.

 • ZX-04 Grabbing Automatic Cartoning Machine

  ZX-04 Awtomatiki karton maşynyny almak

  ZX-04 tutýan awtomatiki karton maşyny, her dürli tekiz çüýşeleri, tegelek çüýşeleri, plastik çüýşeleri, aýna çüýşeleri, inedördül gaplary we kagyz gaplary we ş.m. gaplamak üçin ýokary tizlikli paýlaýjy enjam ulanýar we lentalar üçin hem amatly.Tagtalar üçin gaplama gutusy.

 • ZX-05 Drop Case Packing Machine

  ZX-05 Kassanyň gaplaýyş maşyny

  Bu enjamyň köp sanly amaly, kiçijik aýak yzy bar we ýeke özi enjam hökmünde ulanylyp bilner.Soňky gaplama önümçilik liniýasyny tamamlamak üçin çüýşeleriň, küýzeleriň we çelekleriň dürli aýratynlyklary üçin awtomatiki karton maşynlaryny we doldurma maşynlaryny onlaýn ulanmak üçin amatlydyr.Bu enjam önümleri awtomatiki usulda tertipläp, önümiň gaplanyş mukdarynyň talaplaryna laýyklykda gutulara gaplap biler.Önümleriň doly gutulary konweýer rolikine awtomatiki iberilýär we pilotsyz önümçilik liniýasyna awtomatiki birikdirilýär.Bu enjam lukmançylyk, azyk, nebit, gündelik himiýa we beýleki ýeňil senagat pudaklarynda giňden ulanylýar.