Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

Awtomatiki hasaplamak we doldurmak

 • ZX-01Robot awtomatiki gaplaýyş enjamy

  ZX-01Robot awtomatiki gaplaýyş enjamy

  Bu enjamyň artykmaçlyklary, giň ulanylyş aralygy, kiçi aýak yzy, ösen dizaýn, ykjam gurluş, amatly ulanmak, ygtybarly işlemek we önümiň hilini netijeli kepillendirip biler.Aloneeke-täk maşyn hökmünde ulanylyp bilner ýa-da öňdäki ýylylygy gysýan gaplaýyş enjamy we üç ölçegli gaplaýyş enjamy bilen onlaýn ulanylyp bilner.

 • ZX-02 robot awtomatiki gaplaýyş enjamy

  ZX-02 robot awtomatiki gaplaýyş enjamy

  Robot doly awtomatiki karton maşynynyň köp sanly amaly, kiçi aýak yzy, durnukly öndürijiligi we aňsat işleýşi bar.Himiýa, derman, azyk we beýleki pudaklarda dürli önümlerde giňden ulanylyp bilner.Beden kiçijik we funksiýalardan doly, aralyk we ýük göterijilik nukdaýnazaryndan ähli talaplaryňyza laýyk bolup biler.

 • ZX-03 gapdal itek gaplaýyş enjamy

  ZX-03 gapdal itek gaplaýyş enjamy

  Karton gaplaýjy maşyn plastik paketleri awtomatiki usulda kartona salyp, gyralaryny karton bukjasyndan öwrüp biler.Bu enjam zähmet we zähmet güýjüni ep-esli azaldyp bilýän, sahypany ulanmagyň çykdajylaryny tygşytlap bilýän, ýönekeý işlemek, sazlamak aňsat we awtomatiki guty açýan maşynyň ulanylmagy netijeliligi ep-esli ýokarlandyryp bilýän awtomatiki enjamdyr.

 • ZX-04 Awtomatiki karton maşynyny almak

  ZX-04 Awtomatiki karton maşynyny almak

  ZX-04 tutýan awtomatiki karton maşyny, her dürli tekiz çüýşeleri, tegelek çüýşeleri, plastik çüýşeleri, aýna çüýşeleri, kwadrat bankalary we kagyz gaplary we ş.m. gaplamak üçin ýokary tizlikli paýlaýjy enjam ulanýar we lentalar üçin hem amatly.Tagtalar üçin gaplama gutusy.

 • ZX-05 Drop gap gaplaýyş enjamy

  ZX-05 Drop gap gaplaýyş enjamy

  Bu enjamyň köp sanly amaly, kiçijik aýak yzy bar we ýeke özi maşyn hökmünde ulanylyp bilner.Soňky gaplama önümçilik liniýasyny tamamlamak üçin çüýşeleriň, küýzeleriň we çelekleriň dürli aýratynlyklary üçin awtomatiki karton maşynlaryny we doldurma maşynlaryny onlaýn ulanmak üçin amatlydyr.Bu enjam önümleri awtomatiki tertipläp we önümiň gaplanyş mukdarynyň talaplaryna laýyklykda gutulara gaplap biler.Önümleriň doly gutulary awtomatiki usulda konweýer rolikine iberilýär we pilotsyz önümçilik liniýasyna awtomatiki birikdirilýär.Bu enjam lukmançylyk, azyk, nebit, gündelik himiýa we beýleki ýeňil senagat pudaklarynda giňden ulanylýar.