Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

Awtomatiki palletizator

 • Servo Palletizer MD-01 awtomatiki akylly robot

  Servo Palletizer MD-01 awtomatiki akylly robot

  “Servo” bilen göçürilýän palletizator, kompaniýamyzyň palletizator gözleginde we ösüşinde on ýyldan gowrak tejribe ulanmagydyr we şol bir wagtyň özünde Japanaponiýadan, Germaniýadan, Italiýadan we beýleki halkara kärdeşlerinden palletizatorlarda ösen tehnologiýany ornaşdyrýar we siňdirýär.Mehanika we elektrik energiýasyny birleşdirýän ýokary tehnologiýaly önümler üstünlikli ösdürildi.

 • MD-01L Rotary Servo Palletizator

  MD-01L Rotary Servo Palletizator

  ● Bu enjam Z, X, Y okundan we tutawaçdan ybarat bolup, bir sütünli palletizasiýa esasy ulgamyny emele getirýär.Şol bir wagtyň özünde, awtomatiki palet iýmitlendiriji, paletizasiýa konweýer liniýasy we çykýan konweýer liniýasy bilen birleşdirilip, doly awtomatiki palletizasiýa ulgamyny emele getirýär;

  ● Bu enjam “Mitsubishi PLC +” duýgur ekran dolandyryşyny kabul edýär, akylly işlemegi dolandyrýar, ýönekeý we özleşdirmek aňsat;

 • MDJ Doly awtomatiki manipulýator palletizatory

  MDJ Doly awtomatiki manipulýator palletizatory

  Taýýar önümleriň palletizasiýasynda robotlaryň ulanylmagy bazar tarapyndan has giňden tanaldy.Beýleki enjamlar bilen deňeşdirip bolmajak artykmaçlyklary bar.Soňky ýyllarda Europeewropa, Amerika we Japanaponiýa ýaly ösen ýurtlarda robotlaryň ulanylyşy 70% -den geçdi.Häzirki wagtda içerki goşmaça Mundan başga-da, esasan palletizirlemekde ulanylýan robotlar: Şwesiýa ABB, Germaniýa KUKA, Japanaponiýa FUJI ACE, FANUC, OKURA, KAWASAKI we ş.m.

 • MD Doly awtomatiki mehaniki palletizator

  MD Doly awtomatiki mehaniki palletizator

  Paletizator, paletdäki önümlere awtomatiki usulda ýerleşdirmek üçin belli bir tertipde kartonlary, dolanyşyk sebetlerini we gaplaýyş haltalaryny ýygnamakdyr.Birnäçe gatlagy jemläp, soňra çykaryp biler, bu forkliftleriň ammarda saklanylmagy üçin amatly.

 • Gurnama çyzygy üçin amatly MD-09

  Gurnama çyzygy üçin amatly MD-09

  Forklift boş paleti konweýerde goýandan soň, gorizontal plastinkanyň çep we sag mehanizminiň silindri ikinji paletiň aşagyna goýmak üçin hereket edýär, soňra bolsa ikinji we ýokarky paletleri we aşakylary götermek üçin lift silindri ýokarlanýar. palet daşalýar.