Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

Awtomatiki karton / sumka / gapagy ýapmak we möhürlemek

 • FX-5050 emiarym awtomatiki karton möhürleýji maşyn

  FX-5050 emiarym awtomatiki karton möhürleýji maşyn

  Semiarym awtomatiki karton möhürleýji maşynyň işleýiş prosesi: operator enjamy ulanmazdan ozal kartonyň inine we beýikligine görä sazlaýar.Karton önüm bilen doldurylandan soň, kartonyň gapagy el bilen ýapylýar we enjamyň içine itilýär, soňra bolsa kartonyň ýokarky we aşaky orta tikişlerini awtomatiki usulda doldurýar Şol bir wagtyň özünde lenta gutyny möhürleýär.

 • FX-5050Q öz-özüne uýgunlaşdyrylan karton möhürleýji maşyn

  FX-5050Q öz-özüne uýgunlaşdyrylan karton möhürleýji maşyn

  FX-5050Q dürli karton ululyklaryna awtomatiki uýgunlaşyp bilýän awtomatiki möhürleýji maşyn.Enjam giňligi we beýikligi awtomatiki duýup we sazlap bilýär we kiçi partiýa we köp spesifikasiýa önümçiligi üçin amatly.Bu enjam, bir wagtyň özünde ýokarky we aşaky möhürleme hereketlerini tamamlap bilýän kartony möhürlemek üçin derrew lentany ulanýar.Bu tygşytly, çalt we sazlamak aňsat;

 • FX-5045C gapdal möhürleýji maşyn

  FX-5045C gapdal möhürleýji maşyn

  FX-5045C gapdal karton möhürleýji maşyn durnukly öndürijiligine, ygtybarly hiline, ýokary möhürleme netijeliligine, güýçli ulanylyşyna we uzak ömrüne eýe;içgiler, pol plitalary, süýt gutulary we ş.m. gapdal açyk kartonlar üçin amatly möhürleme täsiri bilen laýyk gelýär.Adaty we owadan;tygşytly, çalt we sazlamak aňsat bolan ýelimleýji lenta bilen möhürlenendir.Iki tarapy lentalar bilen möhürlemegi tamamlamak amatly, çalt we durnukly.

 • FX-02 Awtomatiki buklama we möhürleýji maşyn

  FX-02 Awtomatiki buklama we möhürleýji maşyn

  Awtomatiki bukulýan we möhürleýji maşyn, kartonyň ýokarky gapagyny, arka gapagyny we gapagyny awtomatiki bukýar.Upperokarky we aşaky orta tikişler bir wagtyň özünde möhürlenip bilner.

 • FX-03 Doly awtomatiki bukulma we möhürleýji maşyn

  FX-03 Doly awtomatiki bukulma we möhürleýji maşyn

  Multfilmleriň dürli aýratynlyklarynyň beýikligini we inini awtomatiki düzüň we kartonyň ýokarky gapagy, arka gapagy we iki gapagy awtomatiki bukulýar.

 • FX-5050 + FX-JB01 görnüşli karton möhürleýji maşyn

  FX-5050 + FX-JB01 görnüşli karton möhürleýji maşyn

  I şekilli karton möhürleýji enjamlar toplumy, dürli uzynlyklara, ini we beýikliklerine awtomatiki uýgunlaşyp bilýän we kartonyň awtomatiki möhürleme funksiýasyna eýe bolan doly awtomatiki karton möhürleýji maşyn kombinasiýasydyr.Karton öňdäki awtomatiki öz-özüne uýgunlaşdyrylan buklama we möhürleýji enjamdan we içerki awtomatiki karton möhürlenmesinden geçenden soň, 90 dereje burç maşynyna girýär we itek plastinkasy bilen burç möhürleýji maşyna itilýär.

 • FX-02 + FX-JB01 görnüşli karton möhürleýji maşyn

  FX-02 + FX-JB01 görnüşli karton möhürleýji maşyn

  FX-02 Awtomatiki buklama we möhürleýji maşyn, awtomatiki gurnama liniýasynyň işlemegi üçin amatly enjamdyr.Konweýer liniýasyndaky önümler bilen ýüklenen kartonlary awtomatiki usulda ýokarky örtügiň, arka gapagyň we gapagyň gapagyna awtomatiki bukup bilýär we gutyny möhürläň.Awtomatiki usulda buklaň we ýokarky we aşaky orta tikişler bir wagtyň özünde möhürlenip bilner.

 • FX-0 3 + FX-JB0 2 görnüşli karton möhürleýji maşyn

  FX-0 3 + FX-JB0 2 görnüşli karton möhürleýji maşyn

  FX-03 Doly awtomatiki bukulma we möhürleýji maşyn, kartonlaryň dürli aýratynlyklarynyň uzynlygyny, beýikligini we inini awtomatiki sazlap we gapagyny awtomatiki bukup bilýän karton möhürleýji maşyn.Automokary awtomatlaşdyryş derejesine eýe we pilotsyzlar üçin amatly Gurluş liniýasyny ulanmak üçin kartonyň ýokarky gapagy, arka gapagy we iki gapagy awtomatiki usulda bukulýar. Bu seriýa toplumy ýeke özi maşyn hökmünde ulanylyp bilner doly toplum hökmünde birleşdirilmelidir.