Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

karton maşyna sumka salmak

Poroşok doly awtomatiki gaplama çyzygy

Gysga düşündiriş:

un, himiki poroşok, metallurgiýa tozy, örtük tozy we dürli iýmitlere, himiki serişdelere, elektronika, kanselýariýa, plastmassa, enjam, nurbat, içgi, oýunjak we ş.m.

1. Howadaky tozany azaltmak, ýanmagyň we partlama hadysalarynyň öňüni almak we howply himiki serişdeleriň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak;

2. Işçileriň saglygyny goramak, dem alyş we hünär kesellerini azaltmak we işçileriň saglygyny goramak.

3. Poroşokyň howa bilen aragatnaşygynyň öňüni alyň, tozany gury saklaň we okislenmegiň öňüni alyň;

4. Doly awtomatiki işlemek, zähmeti azaltmak we iş netijeliligini ýokarlandyrmak.

Funksiýa ädimi: karton erektor-poli halta içerki-poroşok doldurma agramy bellik-karton möhürleýji-karton örtük palet


 • sumka salmak:
 • sumkany deprek içine salmak:
 • Haryt maglumatlary

  Peýdalary

  Haryt bellikleri

  Ulanyş gerimi

  Karton gaplaýyş enjamy, kartonda plastik paketleri awtomatiki usulda örtýän we daşky uzaldyşyny üýtgedýän maşyn.Enjam zähmet, materiallar we sahypany ulanmak, ýönekeý işlemek we aňsat sazlamak üçin çykdajylary ep-esli azaldyp biler.Awtomatiki guty açýan maşyn bilen bilelikde ulanylanda netijeliligi ep-esli ýokarlandyryp we zähmet çykdajylaryny azaldyp bolar.Dürli iýmitleri, himiki serişdeleri, elektronikany, kanselýariýa, plastmassa, enjam, nurbat, içgiler, oýunjaklar we ş.m. gaplamak üçin amatly.

  Häzirki wagtda karton gaplaýyş maşynymyz käbir derman witamin kompaniýalary, himiýa çig mal kompaniýalary, azyk çig mal kompaniýalary we mehaniki bölekleri gaýtadan işleýän kompaniýalar bilen üstünlikli hyzmatdaşlyk etdi.

  Aýratynlyklary

  • Awtomatiki guty açýan maşyn bilen bilelikde ulanylyp bilner

  • upperokarky bölegini we aşaky bölegini möhürlemek ýaly birnäçe funksiýa bar we çyglylyk ýa-da gaýtadan işlenen kartonlar ýaly daşarky faktorlara täsir etmez.Torbalary kartonlara dogry goýup bolýar.

  • Dürli enjamlar bilen gabat gelip, dürli gaplama usullary üçin amatly bolup biler.

  • pleönekeý işlemek we aňsat sazlamak.

  Wideo görkeziş

   

  Tehniki parametr

  Maşyn modeli TD-01 karton gaplaýyş enjamy
  Elektrik üpjünçiligi / kuwwat 220v 50Hz 800W
  Ulanylýan karton L250-450 W180-400 H150-350mm
  Möhür tizligi 4-6 guty / min
  Stoluň beýikligi 600mm
  Filmiň ini 400 / 600mm M eplenen film turbasy
  Howa çeşmesini ulanyň 6-7 kg
  Maşynyň ululygy 2600 * 1850 * 1750mm
  2
  3

  Sorag-jogap

  1. Baglaýan maşyn satyn alasym gelýär, laýyk önümi nädip satyn alyp bilerin?
  Kartonyň ululygyny, tizlik talaplaryny we sumkanyň galyňlygyny bize aýdyp bilersiňiz, size laýyk önümleri maslahat berip bileris

  2. Meniň gutym ** ululykda, sumka edip bolarmy?
  L250-450 W180-400 H150-350mm Bu, adaty modelimiziň ululygydyr.Gutyňyz çäkden daşarda bolsa, aýratynlaşdyrmak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz

  3. Nusgalary goldaýarmy?Nusga almak üçin näçe wagt gerek bolar?
  Düzeltmek bilen baglanyşykly bolmasa, üç günüň içinde size nusga iberip bileris.Maşynyň ululygyny göz öňünde tutup, ony deňiz arkaly ibereris.

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  24 sagat onlaýn

  24 sagat onlaýn

  paket-1

  Islendik ýurda dürli transport usullaryny goldaň

  Müşderä baha bermek

  Müşderi

  Iň oňat hilli önümleri we hyzmatlary hödürleýärler

  Müşderi

  Iň oňat hilli önümleri we hyzmatlary hödürleýärler


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Howadaky tozany azaltmak, ýanmagyň we partlama hadysalarynyň öňüni almak we howply himiki serişdeleriň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak;

  2. Işçileriň saglygyny goramak, dem alyş we hünär kesellerini azaltmak we işçileriň saglygyny goramak.

  3. Poroşokyň howa bilen aragatnaşygynyň öňüni alyň, tozany gury saklaň we okislenmegiň öňüni alyň;

  4. Doly awtomatiki işlemek, zähmeti azaltmak we iş netijeliligini ýokarlandyrmak.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň