Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

robots-2

Açýan maşyn

Müşderiden kartonyň ululygy, tizligi we urgy talaplary barada soraň, soňra kagyz / gutynyň ululygy adaty enjamyň çäginde däl bolsa, degişli tizlik we urmak modellerini maslahat beriň. standart däl özleşdirmegiň zerurdygyny müşderi;
Kartonyň maşyn standartyna laýyk gelmelidigini, kartonyň gaty ýumşak bolmaly däldigini, çygly bolup bilmejekdigini we indentasiýa çuň bolmalydygyny müşderä düşündirmeli;

r-6

Baglaýyş enjamy

Müşderiniň kartonynyň ýa-da barreliniň ululygyna, tizligine we urulmagyna, film sumkasynyň galyňlygyna we materialyna düşüniň;

robots-1

Gaplamak üçin maşyn

Müşderiniň önüminiň görnüşine, ululygyna, spesifikasiýasyna, agramyna, saklanyş usulyna, ýerleşiş ugry we elektrik üpjünçiligi naprýa; eniýesi ýaly dürli jikme-jikliklerden soň maslahat berilýän ýerlere düşüniň;

r-3

Karton möhürleýji maşyn

Müşderiden kartonyň ululygy, önümiň agramy, tizligi we möhürleme usuly (setir, haç, I şekilli), gurnama hatary ulanylandan soň ýa-da ýeke özi ulanylandan soň maslahat berilýän modeller barada soraň ;;

robots-1

Gaplamak üçin maşyn

Ilki bilen müşderiniň ýeke-täk ulanmagyna ýa-da birikdirilen ulanyş talaplaryna mätäçdigine düşüniň, soňra kartonyň ululygyna, önümiň agramyna, gaplaýyş usulyna (iki görnüşli, haç, I şekilli, tak-tak-barmak), temp, elektrik üpjünçiligi naprýa .eniýesine düşüniň. we beýleki jikme-jiklikler laýyk modelleri maslahat berýärler;

r-4

Palletizator

Müşderiniň kartonynyň ululygyna we aýratynlyklaryna, önümiň agramyna, tizligine we urulmagyna, palletizasiýa görnüşine, önümiň soňky uzynlygyna, inine we beýikligine, paletiň ululygyna, palet stiline, sahypanyň ýerleşişine, elektrik üpjünçiliginiň naprýa andeniýesine we beýleki talaplaryna düşüniň we nusgadan soň degişli model.