Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

robotlar-2

Gaplamak enjamy

Müşderiden kartonyň ululygy, tizligi we urgy talaplary barada soraň, soňra kagyz / gutynyň ululygy adaty maşynyň ulanylyşynyň çäginde däl bolsa, degişli tizlik we urmak modellerini maslahat beriň. standart däl özleşdirmegiň zerurdygyny müşderi;
Kartonyň maşyn standartyna laýyk gelmelidigini, kartonyň gaty ýumşak bolmaly däldigini, çygly bolup bilmejekdigini we indentasiýa çuň bolmalydygyny düşündirmeli;

r-6

Baglaýyş enjamy

Müşderiniň kartonynyň ýa-da barreliniň ululygyna, tizligine we urulmagyna, film sumkasynyň galyňlygyna we materialyna düşüniň;

robotlar-1

Gaplaýyş enjamy

Müşderiniň önüminiň görnüşine, ululygyna, spesifikasiýasyna, agramyna, saklanyş usulyna, tizligine we urulmagyna bolan talaplara, ýerleşiş ugry we elektrik üpjünçiligi naprýa; eniýesi ýaly dürli jikme-jikliklerden soň maslahat berilýän ýerlere düşüniň;

r-3

Karton möhürleýji maşyn

Müşderiden kartonyň göwrümi, önümiň agramy, tizligi we möhürleme usuly (setir, haç, I şekilli), gurnama liniýasyny ulanandan ýa-da ýeke özi ulanandan soň maslahat berilýän modelleri soraň.;

robotlar-1

Gaplaýyş enjamy

Ilki bilen müşderiniň özbaşdak ulanmagyna ýa-da birikdirilen ulanyş talaplaryna mätäçdigine düşüniň, soňra kartonyň ululygyna, önümiň agramyna, gaplaýyş usulyna (iki görnüşli, haç, I şekilli, tak-tak-aýak), temp, elektrik üpjünçiligi naprýa .eniýesine düşüniň we beýleki jikme-jiklikler laýyk modelleri maslahat berýärler;

r-4

Palletizator

Müşderiniň kartonynyň ululygyna we aýratynlyklaryna, önümiň agramyna, tizligine we urulmagyna, palletizasiýa görnüşine, önümiň soňky uzynlygyna, inine we beýikligine, paletiň ululygyna, palet stiline, sahypanyň ýerleşişine, elektrik üpjünçiliginiň naprýa andeniýesine we beýleki talaplaryna düşüniň we saýlaň nusgadan soň degişli model.