Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

Filmiň gysylmagy we kesiji maşyn

 • Kokos / greýpfrut / top Tegelek togalanýan önümleri gaplaýyş maşyn liniýasy üçin doly awtomatik örtük gysýan maşyn

  Kokos / greýpfrut / top Tegelek togalanýan önümleri gaplaýyş maşyn liniýasy üçin doly awtomatik örtük gysýan maşyn

  Tegelek film örtügi kiçelýän gaplama çyzygy

  • ýokary tizlik 20-80pcs / min, Düzeltmegi kabul ediň
  • Awtomatiki ýerleşiş, takyk kesmek, film tygşytlamak
  • Film materialy: PP / PE / POF / PVC
  • PLC gözegçilik, pilotsyz amal
 • FL-5545TB Pnewmatik L şekilli möhürlemek we kesmek + SM-4525 atylylygy gysýan maşyn

  FL-5545TB Pnewmatik L şekilli möhürlemek we kesmek + SM-4525 atylylygy gysýan maşyn

  Ingapyşmaga garşy we ýylylyga çydamly garyndy “L” görnüşli möhürleýji pyçak, möhürlemek arassa we döwülmeýär, koks däl we çilim çekmeýär.Teflon bilen örtülen taýak däl möhürleýji pyçak, taýak däl filmi möhürlemek we kesmek;möhürlenenden we kesilenden soň, önüm gysgaldylan gaplamak üçin konweýer kemeri arkaly gysylýan peje awtomatiki usulda iberilýär;el bilen roker konweýer kemeriniň beýikligini sazlamak üçin amatlydyr;

 • FL-5545TBA Awtomatiki L-görnüşi möhürlemek we gysýan maşyn

  FL-5545TBA Awtomatiki L-görnüşi möhürlemek we gysýan maşyn

  FL-5545TBA + SM-4525 doly awtomatiki pilotsyz “L” görnüşli möhürleýji we gysýan gysgyç enjamy, ýokary öndürijilikli, awtomatiki film iýmitlendiriş we zarba enjamy we el bilen sazlamak boýunça gollanma bilen partiýa öndürmekde we gaplamak akymynda giňden ulanylýar. Membrana ulgamy we el bilen sazlap bolýan iýmitlendiriş we eltiş platformasy dürli giňlik we beýiklikdäki önümler üçin amatlydyr.

 • FL-5545TBD Awtomatiki film möhürlemek we kesmek + SM-5030LX gysyş enjamy

  FL-5545TBD Awtomatiki film möhürlemek we kesmek + SM-5030LX gysyş enjamy

  FL-5545TBD + SM-5030LX içerki bazaryň we müşderileriň dürli zerurlyklaryna laýyklykda işlenip düzülen orta tizlikli awtomatiki möhürleme we kiçelýän gaplaýyş enjamy.Önümleri awtomatiki kesgitlemek we pilotsyz gaplamany amala aşyrmak üçin fotoelektrik ulanýar.

 • FL-6030A + SM-6040PE Doly awtomatiki ýeň möhürlemek, kesmek we gysmak maşyny

  FL-6030A + SM-6040PE Doly awtomatiki ýeň möhürlemek, kesmek we gysmak maşyny

  FL-6030A + SM-6040 kagyz eýeleri bolan ýekeje zatlar ýa-da zatlar üçin niýetlenendir.Bu enjam awtomatiki iýmitlendirmek, film bilen örtmek, möhürlemek we kesmek, kiçeltmek, sowatmak we şekillendirmek, pilotsyz akym işini amala aşyrmak üçin önümçilik liniýasyna birikdirilip bilner;induksiýa iýmitlendiriji film, filmiň ýitgisini ep-esli azaldýar;asyl Omron sanly displeý termostaty, temperatura takyk, möhürlenende we kesilende temperatura ýagdaýyny gönüden-göni görüp bilersiňiz;ädimsiz mehaniki tizligi dolandyryş enjamy iýmitlendiriji konweýeriň tizligini sazlaýar;

 • FL-6030Z + SM-8040PE Awtomatiki göni iýmit önümleriniň görnüşi möhürlemek we kesmek, gaplaýyş maşyny gysmak

  FL-6030Z + SM-8040PE Awtomatiki göni iýmit önümleriniň görnüşi möhürlemek we kesmek, gaplaýyş maşyny gysmak

  XL-6030Z + XL-8040 bir obýekt ýa-da kagyz saklaýjy element üçin niýetlenendir.Özboluşly çyzykly dizaýny kabul edýär we ykjam gurluşy we bir meýdany öz içine alýar.Käbir çäkli ýer üçin gaty amatly we gaplamak prosesinde önümiň ugruny sazlamagyň zerurlygy ýok., Gaplamanyň uzynlygy bilen çäklendirilmez, özbaşdak işläp biler ýa-da awtomatiki iýmitlendirmek, gaplamak, möhürlemek we kesmek, gysmak, salkynlamak, şekil we pilotsyz akym amallary üçin önümçilik liniýasyna birikdirilip bilner;induktiw film iýmitlendirmek, filmiň ýitgisini ep-esli azaltmak;Threeörite işlenip düzülen üç bölek möhürleýji pyçak kabul edilýär, möhürleme çyzygy berk, döwülmeýär we pyçaga ýapyşmak aňsat däl;

 • FL-6030AF + SM-8040PE Doly ýapylan awtomatiki film gysýan maşyn

  FL-6030AF + SM-8040PE Doly ýapylan awtomatiki film gysýan maşyn

  Ösen ikitaraplaýyn möhürleme tehnologiýasyny kabul ediň, üznüksiz möhürlemek we kesmek, önümiň uzynlygy çäkli däl.Esasanam gapy panelleri, mebeller, merdiwanlar we düşekler ýaly agyr we ululy-kiçili zatlar üçin niýetlenen uzyn, giň we agyr önümleriň doly gaplanan gaplamasy üçin has amatlydyr;import edilýän elektron duýgur ekranlar we “Siemens” PLC programma dolandyryjylary mehaniki we elektrik ýerine ýetirmek üçin ulanylýar, Howanyň integrasiýasy, goşa möhürlemek we kesmek önümiň aýratynlyklaryna görä saýlanyp bilner, gaplamak wagtynda öndürilen galyndy filmi arassalanmagy ýeňilleşdirmek üçin awtomatiki usulda gaýtadan işlenýär;gyrasy möhürleme çyzygy önümiň gaplanyşynyň beýikligine görä zerur ýagdaýa düzülip bilner.Ajaýyp möhürleme güýjüne ýetip biler;galyňlygy 0.015 ~ 0.18mm bolan PE ýylylygy gysylýan film üçin amatlydyr.

 • SM-4525/5030 Içerki aýlanyş ýylylygy gysýan maşyn

  SM-4525/5030 Içerki aýlanyş ýylylygy gysýan maşyn

  Aç-açan film gaplaýyş enjamy, kartonyň ýa-da gaty inedördül obýektiň daşyna ýasama garşy aňsat çekiş çyzgysy bilen aç-açan film gatlagyny örtmekdir we gaplamagyň täsiri çilim autsorsingine meňzeýär.Bu enjam derman, saglyk önümleri, azyk önümleri, kosmetika, kanselýariýa, ses we wideo önümleri ýaly dürli guty görnüşli makalalary bir bölek awtomatiki gaplamak üçin giňden ulanylýar.

 • SM-5030LX / 6030LX ýylylygy gysýan maşyn

  SM-5030LX / 6030LX ýylylygy gysýan maşyn

  SM-5030LX kiçelýän peç, kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen ýokary tizlikli tygşytly hemişelik temperatura gysyş gaplaýyş enjamy.Halkara ösen tehnologiýany ornaşdyrmak arkaly ýasalýar, ýygylygyň öwrüliş tizligini kadalaşdyrýar, akylly temperatura gözegçiligi, ýokary hilli poslamaýan polat ýyladyş turbasy we gowy ýylylyk izolýasiýa täsiri bar.Ol öçürildi.Funksiýa, aýdyň penjiräniň gaplama prosesi bir seredişde aýdyňdyr.

 • SM-6040PF / SM-8040PE ýylylygy gysýan maşyn

  SM-6040PF / SM-8040PE ýylylygy gysýan maşyn

  Heatingyladyş üçin poslamaýan polatdan ýyladyş turbasyny, dört taraplaýyn aýlanýan gyzgyn howa gurluşyny kabul edýär we elektron tizligi häkimi islege görä tizligi sazlap bilýär.Iki gatly izolýasiýa panelleriniň ulanylmagy daş-töweregiň aşa yssy bolmagyna sebäp bolmaz.Daşary ýurtdan getirilýän ýylylyga çydamly izolýasiýa mata ýylylyk energiýasynyň ýitgisini ep-esli azaldar.Geçiriji zynjyr daşardan agyr zatlaryň geçmegine çydap bilýän gaty rulonlary we ýokary temperatura çydamly silikon turbalary kabul edýär.Import edilen komponentler enjamyň durnuklylygyny üpjün edýär.