Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

KX-01 dik aşaky aşagy ýa-da ýelim

Awtomat guty / karton / korpus Erektor maşynyny açmak

Gysga düşündiriş:

Kazyýetiň ölçegi üçin çäklendirilmedik
Maşyn dürli ölçeg ölçegleri üçin üýtgedilip bilner.

Speokary tizlik
Bir minutda iň ýokary hadysalara tizligi ýokarlandyrýar.

Poslamaýan polat çarçuwasy ýa-da komponentleri

Lenta bilen awtomatiki dik we aşaky möhür.

Azyk, derman, oýunjak, temmäki, gündelik himiýa we elektronika ýaly dürli pudaklarda we daşary ýurtlarda giňden ulanylýar.


 • :
 • Haryt maglumatlary

  peýdalary

  Haryt bellikleri

  Önüm aýratynlyklary

  1 performanceokary öndürijilikli karton erektor / möhürleýji.
  2 Çalt we ýönekeý karton ululygynyň üýtgemegi bilen agyr ulanmak üçin.Kartonyň ululygyny üýtgetmek, gurallar gerek däl.
  3 Multfilm ululyklarynyň köpüsini dolandyrýar.
  4 Erektor çyzgysy, aýratyn sazlama bilen 2 ″ ýa-da 3 ″ çykýan basyşa duýgur “Speokary tizlik” lenta kellelerini öz içine alýar.
  21 CFR 110 laýyklygy üçin 5 iýmit derejesi 304 poslamaýan polat.

  1. qualityokary hilli elektrik komponentlerini we pnewmatiki komponentleri kabul etmek;kartony tagtany islendik wagt enjamy saklamazdan dolduryp bilýän dik saklaýyş karton usulyny kabul ediň.

  2. Aşaky möhürleýji maşynyň rasional dizaýny, sinhron siňdiriş we emele geliş, eplenýän aşaky we arka gapak bir wagtyň özünde emele gelýär;ses ýeňil, maşynyň öndürijiligi takyk we çydamly, iş prosesi titremesiz, iş durnukly, ömri uzyn we netijeliligi ýokary.

  3. Şol bir wagtyň özünde şol bir karton ululygyny gaplamak üçin amatly.Kartonyň ululygyny üýtgetmeli bolsaňyz, el bilen sazlap bilersiňiz.Gerekli wagt 1-2 minut.

  4. Tötänleýin işlemezlik üçin gapy açylanda awtomatiki durmak üçin aç-açan pleksiglas gorag örtügi guruň

  5. standeke-täk enjamda işledilip bilner ýa-da awtomatlaşdyrylan gaplama çyzygy bilen bilelikde ulanylyp bilner.

  Wideo görkeziş

  Tehniki parametr

  maşyn görnüşi KX-01
  Elektrik üpjünçiligi / kuwwat 220V 50 / 60HZ 400W
  Ulanylýan karton L: 250-450 W: 150-400
  H: 120-350mm
  Gutynyň tizligini açyň 8-12 guty / minut
  Lentanyň ini 48 / 60mm (birini alternatiw ulanyň)
  Howa çeşmesini ulanyň 6-7 kg
  Maşynyň ululygy L2000 * W1900 * H1650MM
  surat3

  Ölçeg tertibi

  surat4

  Headokarky görnüş

  surat5

  Gatyň meýilnamasy

  surat6

  Gatyň meýilnamasy

  Sorag-jogap

  1. Maňa laýyk enjamy nädip saýlamaly?
  Maňa zerur gutynyň ululygyny we iş tizligini, zerurlyklaryňyza görä aýdyp bilersiňiz, men size laýyk modeli maslahat berýärin

  2. Düzeltmegi goldaýarmy?
  Size zerur enjamyň göwrümi adaty enjamymyzyň çäginde bolmasa, size ýöriteleşdirilen hyzmatlary berip bileris

  3. carthli kartonlary açyp bolarmy?
  Kartonyňyz üçin käbir talaplar bar.Ulanyşyňyza täsir etmezlik üçin karton gaty ýumşak, çygly bolmaly däldir we indentasiýa çuň bolmaly.

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  24 sagat onlaýn

  24 sagat onlaýn

  paket-1

  Islendik ýurda dürli transport usullaryny goldaň

  Müşderä baha bermek

  Müşderi

  Iň oňat hilli önümleri we hyzmatlary hödürleýärler

  Müşderi

  Iň oňat hilli önümleri we hyzmatlary hödürleýärler


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Çig malyň bahasynyň täsiri sebäpli enjamyň bahasy üýtgäp durýandygy sebäpli, marketing modulynyň arzanladyşynyň kesgitlenmejekdigine we bazara görä düzeljekdigine garaşýarys, şonuň üçin mümkinçilik berýän banner afişa modulyny ulanmak iň gowusydyr. arzanladyş mazmunyny we arzanladyş diapazonyny özümiz goşarys.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň