Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

KX-01

KX-01 Awtomatiki guty açýan maşyn

Gysga düşündiriş:

Karton açary, kartony awtomatiki şekillendirip we aşaky lentany möhürläp bilýän maşyn.
Açmagyň tizligi ýokary hilli we elýeterli baha bilen 8-12 guty / minutda ýetip biler.
Bu guty açýan maşyn, iýmit, derman, oýunjak, temmäki, gündelik himiýa we elektronika ýaly içerde we daşary ýurtlarda dürli pudaklarda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

peýdalary

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

1. qualityokary hilli elektrik böleklerini we pnewmatiki komponentleri kabul etmek;kartony tagtany enjamy saklamazdan islendik wagt dolduryp bilýän dik saklaýyş karton usulyny kabul ediň.

2. Aşaky möhürleýji maşynyň rasional dizaýny, sinhron siňdiriş we emele geliş, eplenýän aşaky we arka gapak bir wagtyň özünde emele gelýär;ses ýeňil, maşynyň öndürijiligi takyk we çydamly, iş prosesi titremesiz, iş durnukly, ömri uzyn we netijeliligi ýokary.

3. Şol bir wagtyň özünde şol bir karton ululygyny gaplamak üçin amatly.Kartonyň ululygyny üýtgetmek zerur bolsa, ony el bilen sazlap bilersiňiz.Gerekli wagt 1-2 minut.

4. Tötänleýin işlemezlik üçin gapy açylanda awtomatiki durmak üçin aç-açan pleksiglas gorag örtügi guruň

5. standeke-täk enjamda işledilip bilner ýa-da awtomatlaşdyrylan gaplama çyzygy bilen bilelikde ulanylyp bilner.

Wideo görkeziş

Tehniki parametr

maşyn görnüşi KX-01
Elektrik üpjünçiligi / tok 220V 50 / 60HZ 400W
Ulanylýan karton L: 250-450 W: 150-400
H: 120-350mm
Gutynyň tizligini açyň 8-12 guty / minut
Lentanyň ini 48 / 60mm (başga birini ulanyň)
Howa çeşmesini ulanyň 6-7 kg
Maşynyň ululygy L2000 * W1900 * H1650MM
image3

Ölçeg düzülişi

image4

Headokarky görnüş

image5

Gatyň meýilnamasy

image6

Gatyň meýilnamasy

Sorag-jogap

1. Maňa laýyk enjamy nädip saýlamaly?
Maňa zerur gutynyň ululygyny we iş tizligini, zerurlyklaryňyza görä aýdyp bilersiňiz, men size laýyk modeli maslahat berýärin

2. Düzeltmegi goldaýarmy?
Size zerur enjamyň göwrümi adaty enjamymyzyň çäginde bolmasa, size ýöriteleşdirilen hyzmatlary berip bileris

3. carthli kartonlary açyp bolarmy?
Kartonyňyz üçin käbir talaplar bar.Ulanyşyňyza täsir etmezlik üçin karton gaty ýumşak bolmaly däl, çygly bolmaly däl we indentasiýa çuň bolmaly.

Näme üçin bizi saýlamaly?

24-hours-online

24 sagat onlaýn

package-1

Islendik ýurda dürli transport usullaryny goldaň

Müşderä baha bermek

customer

Iň oňat hilli önümleri we hyzmatlary hödürleýärler

customer

Iň oňat hilli önümleri we hyzmatlary hödürleýärler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Çig malyň bahasynyň täsiri sebäpli enjamyň bahasy üýtgäp durýandygy sebäpli, marketing modulynyň arzanladyşynyň kesgitlenmejekdigine we bazara görä düzeljekdigine garaşýarys, şonuň üçin banner afişa modulyny ulanmak iň gowusydyr, bu bolsa rugsat berýär. arzanladyş mazmunyny we arzanladyş diapazonyny özümiz goşarys.

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary