Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

KX-03 gorizontal karton erektor enjamy

Bir ýa-da tutuş çyzykly maşyn üçin doly awtomatiki bir gapdal çyzgy ýa-da ýelimleýji möhürleme

Gysga düşündiriş:

KX-03 gaplaýyş enjamy keseligine gurluş artykmaçlygyny kabul edýär

  1. Gutyny bir tarapa keseligine açyň we beýleki tarapynda gutyny möhürläň
  2. Çalt tizlik, önüm keseligine hereket edýär we konteýneriň içine itilýär
  3. Gorizontal gaplamak önümiň titremesini azaldýar we asyl görnüşini saklaýar
  4. Ownuk we tygşytly maşynlar
  5. Zähmet çykdajylaryny azaltmak üçin PLC gözegçiligi, 24 sagat pilotsyz gaplamak

Haryt maglumatlary

peýdalary

Haryt bellikleri

KX-03 Lýuks awtomatiki guty açýan maşyn

KX-03 gaplaýyş enjamy keseligine gurluşy kabul edýär, ol gaplamany awtomatiki usulda tamamlaýar, emele getirýär, aşaky egilmek we aşaky lentany ýapmagy tamamlaýan maşyn.

Takyk dizaýn, durnukly we çydamly maşyn işleýşi

Möhür berk, lentany tekizlemek täsiri ajaýyp.

Döretmek we möhürlemek ädimsiz üýtgeýän tizlige gözegçilik edýär we tizligi esassyz sazlap bolýar, bu bolsa iş wagtyny tygşytlap biler;

Simönekeý işlemek, aňsat sazlamak, kartonyň zeperlenmegine şübhe ýok;

Karton ammary gorizontal ammary kabul edýär we boş karton amaly islän wagtyňyz dolduryp bolýar;

Kagyz gutusy ýok wagty doldurmagy ýatladar.Möhürlemek üçin gyzgyn ereýän ýelim maşyn bilen ulanylyp bilner.

Açmagyň tizligi 18-25 guty / min.

Bu gaplaýyş enjamy azyk, derman, oýunjak, temmäki, gündelik himiýa we elektronika ýaly içerde we daşary ýurtlarda dürli pudaklarda giňden ulanylýar.

Wideo görkeziş

Tehniki parametr

maşyn görnüşi KX-03
Elektrik üpjünçiligi / kuwwat 380V 50 / 60HZ 1.5KW
Ulanylýan karton L200-450 * W150-380 * H100-350mm
Möhür tizligi 18-25 guty / minut
Lentanyň ini 48mm / 60mm (birini alternatiw ulanyň)
Gaz çeşmesi 7-8 kg
Maşynyň ululygy 2800 * 1200 * 1650mm
bukjasy

Ölçeg tertibi

1

Headokarky görnüş

2

Gatyň meýilnamasy

3

Gatyň meýilnamasy

Sorag-jogap

1. Maňa laýyk enjamy nädip saýlamaly?
Maňa zerur gutynyň ululygyny we iş tizligini, zerurlyklaryňyza görä aýdyp bilersiňiz, men size laýyk modeli maslahat berýärin

2. Düzeltmegi goldaýarmy?
Size zerur enjamyň göwrümi adaty enjamymyzyň çäginde bolmasa, size ýöriteleşdirilen hyzmatlary berip bileris

3. carthli kartonlary açyp bolarmy?
Kartonyňyz üçin käbir talaplar bar.Ulanyşyňyza täsir etmezlik üçin karton gaty ýumşak, çygly bolmaly däldir we indentasiýa çuň bolmaly.

Näme üçin bizi saýlamaly?

24 sagat onlaýn

24 sagat onlaýn

paket-1

Islendik ýurda dürli transport usullaryny goldaň

Müşderä baha bermek

Müşderi

Iň oňat hilli önümleri we hyzmatlary hödürleýärler

Müşderi

Iň oňat hilli önümleri we hyzmatlary hödürleýärler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Çig malyň bahasynyň täsiri sebäpli enjamyň bahasy üýtgäp durýandygy sebäpli, marketing modulynyň arzanladyşynyň kesgitlenmejekdigine we bazara görä düzeljekdigine garaşýarys, şonuň üçin mümkinçilik berýän banner afişa modulyny ulanmak iň gowusydyr. arzanladyş mazmunyny we arzanladyş diapazonyny özümiz goşarys.

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň