Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

KZF-01L

Açmak, gaplamak we möhürlemek üçin KZF-01L Dik Üçbirlik Maşyn

Gysga düşündiriş:

Gaplamak, gaplamak we möhürlemek üçin doly awtomatiki dik üçbirlik enjamy, ösen we ajaýyp tehnologiýany birleşdirmek bilen kompaniýamyz tarapyndan döredilen mehaniki awtomatiki gaplaýyş enjamydyr.


Önümiň jikme-jigi

peýdalary

Haryt bellikleri

Gaplamak, gaplamak we möhürlemek üçin doly awtomatiki dik üçbirlik enjamy, ösen we ajaýyp tehnologiýany birleşdirmek bilen kompaniýamyz tarapyndan döredilen mehaniki awtomatiki gaplaýyş enjamydyr.

Enjam awtomatiki gaplaýyş ulgamyny, gaplaýyş ulgamyny we möhürleme ulgamyny birleşdirýär;
Birmeňzeş spesifikasiýa we modeldäki dürli önümleri awtomatiki gaplamak üçin amatly we özbaşdak gaplamak üçin ýa-da awtomatiki gaplama gurnama liniýasynyň işleýşi üçin öňki awtomatiki gaplaýyş enjamy bilen bilelikde ulanylyp bilner.

Enjam lukmançylyk enjamlary, himiki enjamlar, sanitariýa we azyk önümleri ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýar.Gutulan, gaplanan we çüýşeli önümleriň awtomatiki gaplanylmagy, gaplanylmagy we lenta möhürlenmegi üçin ulanylyp bilner.Goldaw enjamlarynyň aýratyn görnüşidir.

5
7

Wideo görkeziş

Tehniki parametr

Ölçegleri (L × W × H)

4690 × 3250 × 2800mm (enjamyň iň soňky ululygyna görä)

Agramy

800 kg

Howa çeşmesiniň basyşy

0.6-0.8MPa

Gysylan howa sarp edilişi

Takmynan 5L / sikl

Giriş güýji

Üç fazaly bäş simli ulgam 380v / 50Hz

Dolandyryş güýji

DC24

Maksimum tertipleşdiriş ululygy (L × W × H)

L (300 ~ 500) * W (200 ~ 400) * H (120 ~ 400) mm

(Aýratynlyklara görä dizaýn edilip bilner)

Gaplamak tizligi

1-5 hadysa / min (Kazyýetler / min)

Lentanyň iň ýokary diametri

50250mm

4
6

Sorag-jogap

1-nji sorag: Kiçijik sargytlary kabul edýärsiňizmi?
A1: Alada etme.Has köp sargyt almak we müşderilerimize has köp çagyryş bermek üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, kiçi sargyt kabul edýäris.
 
2-nji sorag: productsurduma önüm iberip bilersiňizmi?
A2: Elbetde.Gämi ekspeditoryňyz ýok bolsa, size kömek edip bileris.
 
3-nji sorag: Meniň üçin OEM edip bilersiňizmi?
A3: OEM-iň ähli sargytlaryny kabul edýäris, diňe biziň bilen habarlaşyň we dizaýnyňyzy beriň. Biz size amatly bahany hödürläris we size ASAP üçin nusgalar bereris.
 
4-nji sorag: Töleg şertleriňiz näme?
A4: Offline, L / C, T / T, Western Union
 
5-nji sorag: Sargydy nädip ýerleşdirip bilerin?
A5: Ilki bilen PI-e gol çekiň, depozit töläň, soň bolsa önümçiligi gurarys. Taýýar önüm öndürilenden soň balans tölemeli.Ahyrynda Harytlary ibereris.
 
6-njy sorag: Sitatany haçan alyp bilerin?
A6: Adatça gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris.Sitirlemäni almak üçin gaty gyssanýan bolsaňyz. Soraglaryňyzyň ileri tutulmagy üçin bize jaň ediň ýa-da poçtaňyzda bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.

Näme üçin bizi saýlamaly?

24-hours-online

24 sagat onlaýn

package-1

Islendik ýurda dürli transport usullaryny goldaň

Müşderä baha bermek

customer

Iň oňat hilli önümleri we hyzmatlary hödürleýärler

customer

Iň oňat hilli önümleri we hyzmatlary hödürleýärler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Çig malyň bahasynyň täsiri sebäpli enjamyň bahasy üýtgäp durýandygy sebäpli, marketing modulynyň arzanladyşynyň kesgitlenmejekdigine we bazara görä düzeljekdigine garaşýarys, şonuň üçin banner afişa modulyny ulanmak iň gowusydyr, bu bolsa rugsat berýär. arzanladyş mazmunyny we arzanladyş diapazonyny özümiz goşarys.

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň