Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

KZF-03W gapdal karton gaplama setirine iteklemek

Çüýşeler, gaz saklaýan baklar, mineral suw, içgi çüýşeleri we beýleki önümler üçin doly awtomatiki gaplama liniýasy

Gysga düşündiriş:

1. karton erektor, çüýşäni almak, kartona gapdal iteklemek;

2. ýokary tizlik, PLC dolandyryş;

3.Gaplama çyzygynyň ähli çözgüdini size hödürläň;

4.28 ýyllyk dizaýn we önümçilik tejribesi.8 sagadyň dowamynda jogap beriň.

5. Satuwdan soňky hünärmenler topary tehniki goldaw berýär.Garnituralaryň çydamly üpjünçiligi.


Haryt maglumatlary

peýdalary

Haryt bellikleri

Enjamlary ulanmak: Kartony ýaýradýan we ýaýradýan we önümi gaplamak üçin gapdaldan itekleýän enjam.Bu enjam kartonyň gaplanyşyny, önümi ýerleşdirmegi we materiallary tertipleşdirmegi awtomatiki usulda tamamlap, gutujyga awtomatiki usulda basyp biler we soňra ýokary derejeli awtomatlaşdyryş enjamlary bilen gutyny awtomatiki möhürläp biler.Munuň artykmaçlygy, zähmet çykdajylaryny ep-esli azaldyp, zähmet güýjüni peseldip biler.

Häzirki wagtda ýakyndan hyzmatdaşlyk edýän müşderi pudaklary: öz-özünden boýalýan awtomatiki karton maşyn, pestisid awtomatiki karton maşyn, styrofoam awtomatiki karton maşyn ...

2
4

Wideo görkeziş

Tehniki parametr

Ölçegleri (L × W × H)

3690 × 2850 × 2200mm (hakyky enjamyň ululygyna görä)

Agram

800 kg

Howa çeşmesiniň basyşy

0.6-0.8MPa

Gysylan howa sarp edilişi

Takmynan 5L / aýlaw

Giriş güýji

Üç fazaly bäş simli ulgam 380v / 50Hz

Dolandyryş güýji

DC24

Maksimum tertip ölçegi (L × W × H)

L (250 ~ 600) * W (220 ~ 500) * H (100 ~ 400) mm

(Aýratynlyklara görä dizaýn edilip bilner)

Gaplamak tizligi

5-8 hadysa / min (Kazyýetler / min)

Lentanyň iň ýokary diametri

50250mm

6
7

Sorag-jogap

1-nji sorag: Kiçijik sargytlary kabul edýärsiňizmi?
A1: Alada etme.Has köp sargyt almak we müşderilerimize has köp çagyryş bermek üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Biz kiçi sargytlary kabul edýäris.
 
2-nji sorag: countryurduma önüm iberip bilersiňizmi?
A2: Elbetde.Gämi ekspeditoryňyz ýok bolsa, size kömek edip bileris.
 
3-nji sorag: Meniň üçin OEM edip bilersiňizmi?
A3: OEM sargytlarynyň hemmesini kabul edýäris, diňe biziň bilen habarlaşyň we dizaýnyňyzy beriň. Biz size amatly bahany hödürläris we size ASAP üçin nusgalar bereris.
 
4-nji sorag: Töleg şertleriňiz näme?
A4: Offline, L / C, T / T, Western Union
 
5-nji sorag: Sargydy nädip ýerleşdirip bilerin?
A5: Ilki bilen PI gol çekiň, depozit töläň, soň önümçiligi gurarys. Taýýar önümçilikden soň balans tölemeli.Ahyrynda Harytlary ibereris.
 
6-njy sorag: Sitatany haçan alyp bilerin?
A6: Adatça gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris.Sitirlemäni almak üçin gaty gyssagly bolsaňyz, haýyşyňyzy bize ileri tutmagyňyz üçin bize jaň ediň ýa-da poçtaňyzda aýdyň.

Näme üçin bizi saýlamaly?

24 sagat onlaýn

24 sagat onlaýn

paket-1

Islendik ýurda dürli transport usullaryny goldaň

Müşderä baha bermek

Müşderi

Iň oňat hilli önümleri we hyzmatlary hödürleýärler

Müşderi

Iň oňat hilli önümleri we hyzmatlary hödürleýärler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Çig malyň bahasynyň täsiri sebäpli enjamyň bahasy üýtgäp durýandygy sebäpli, marketing modulynyň arzanladyşynyň kesgitlenmejekdigine we bazara görä düzeljekdigine garaşýarys, şonuň üçin mümkinçilik berýän banner afişa modulyny ulanmak iň gowusydyr. arzanladyş mazmunyny we arzanladyş diapazonyny özümiz goşarys.

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň