Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

Awtomatiki gaplaýjy satyn almagyň esasy nokatlary haýsylar?

Awtomatiki gaplaýyş enjamlarynyň yzygiderli ösmegi bilen awtomatiki gaplaýjy önümçilik pudagynda giňden ulanyldy.Doly awtomatiki gaplaýjy, oňat berkligi we ajaýyp gaplama funksiýasy bilen doly awtomatiki dizaýny kabul edýär.Doly awtomatiki gaplaýjy, önümi ýa-da bukjany örtmek üçin baglaýjy kemeri ulanýan, soňra bolsa termal effektiň üsti bilen iki ujuny berkitmek we eretmek ýa-da plastmassa guşak ýakyn bolmagy üçin olary çelek we beýleki materiallar bilen birikdirýän maşyn. daşalýan we saklanylýan mahaly paketiň dargamazlygyny üpjün etmek üçin, bukjanyň üstü, owadan we owadan baglanar.Doly awtomatiki gaplaýjy satyn alanyňyzda üns bermeli esasy nokatlar haýsylar?

1. Ilki bilen, gaplanjak paketiň ululygyny kesgitläň.

Gaplamagyň ululygy, satyn almaly kemer maşynyň çarçuwasynyň ululygyny gönüden-göni kesgitleýär.Adatça, çarçuwanyň adaty ululygy bolar, ýöne bu ululykdan daşgary ýöriteleşdirilen enjamlar zerurdyr.

2. Mundan başga-da, gaplanylanda gaplamanyň netijeliligini tassyklamaly.

Adatça, baleriň geçiriş tizligi 15m / min.baglaýjy netijeliligi, ballaryň ululygyna görä üýtgeşik bolar.Şonuň üçin gaplamanyň netijeliligini kesgitlemeli we üpjün edijiden degişli enjamlary üpjün etmegini soramaly.

3. Ondan soň, gaplanjak önümleriňiziň sanyny göz öňünde tutmaly.

Adaty doly awtomatiki gaplaýjy zawoddan çykanda iki sany parallel bukja bilen düzülýär.Ulanyjylar has köp zolak baglamak isleseler, öndüriji bilen öňünden habarlaşyp bilerler.Has köp talap bar bolsa, ýöriteleşdirilen gaplaýjy enjamlar üpjün edilip bilner.

Doly awtomatiki gaplaýjy satyn almak baradaky ýokardaky pikirler şu ýerde paýlaşylýar.Mundan başga-da, ulanyjylar doly awtomatiki gaplaýjyny satyn alansoň, howpsuzlyk operasiýa proseduralaryny düzmeli we heläkçilikleriň öňüni almak üçin ýörite operatorlary işlemeli.


Iş wagty: Noýabr-23-2021