Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

Awtomatiki gaplaýjy satyn almagyň esasy nokatlary haýsylar?

Awtomatiki gaplaýyş enjamlarynyň yzygiderli ösmegi bilen awtomatiki gaplaýjy önümçilik pudagynda giňden ulanyldy.Doly awtomatiki gaplaýjy, berk berkligi we ajaýyp gaplama funksiýasy bilen doly awtomatiki dizaýny kabul edýär.Doly awtomatiki gaplaýjy, önümi ýa-da bukjany örtmek üçin baglaýjy kemeri ulanýan, soňra iki ujuny ýylylyk effekti bilen berkitmeli we eredýär ýa-da plastmassa guşak ýakyn bolup biler ýaly enjamdyr. daşaýyş we saklamak wagtynda boş baglanyşyk sebäpli bukjanyň ýaýramazlygyny üpjün etmek üçin, arassa we owadan baglanar.Doly awtomatiki gaplaýjy satyn alanyňyzda üns bermeli esasy nokatlar haýsylar?

1. Ilki bilen, gaplanjak paketiň ululygyny kesgitläň.

Gaplamanyň ululygy, satyn almaly kemer maşynyň çarçuwasynyň ululygyny gönüden-göni kesgitleýär.Adatça, çarçuwanyň adaty ululygy bolar, ýöne bu ululykdan başga, ýöriteleşdirilen enjamlar zerurdyr.

2. Mundan başga-da, gaplanylanda gaplamagyň netijeliligini tassyklamaly.

Adatça, baleriň iberiş tizligi 15m / min.baglaýjy netijeliligi, ballaryň ululygyna görä üýtgeşik bolar.Şonuň üçin gaplamagyň netijeliligini kesgitlemeli we üpjün edijiden degişli enjamlar bilen üpjün etmegini soramaly.

3. Ondan soň, gaplanjak önümleriňiziň sanyny göz öňünde tutmaly.

Adaty doly awtomatiki gaplaýjy zawoddan çykanda iki sany parallel bukja bilen düzülýär.Ulanyjylar has köp zolak baglamak isleseler, öndüriji bilen öňünden habarlaşyp bilerler.Has köp talap bar bolsa, ýöriteleşdirilen gaplaýjy enjamlar üpjün edilip bilner.

Doly awtomatiki gaplaýjy satyn almak baradaky ýokardaky pikirler şu ýerde paýlaşylýar.Mundan başga-da, doly awtomatiki gaplaýjy satyn alanyndan soň, ulanyjylar heläkçilikleriň öňüni almak üçin howpsuzlyk amallaryny düzmeli, soňra bolsa ýörite operatorlary işlemeli.


Iş wagty: Noýabr-23-2021