Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

Palletizasiýa näme

officeArt obýekti
Palletizasiýa näme?

Iberilişi paletizasiýa etmek nämäni aňladýar?

Palletizasiýa önümleri, harytlary ýa-da materiallary logistika üpjünçilik zynjyrynda saklamak ýa-da ibermek üçin paletde ýerleşdirmekdir.Önüm paletdäki zatlaryň sanyny köpeldýän we ýüküň durnukly bolmagyny we harytlaryň biri-birine öwrülmezligini ýa-da agdarylmagyny üpjün edýän nagyşda agramy we göwrümi bilen jemlenendir.Paletizasiýa ilkibaşda el bilen amala aşyrylan bolsa-da, palletizasiýa enjamlarynyň barha artýan meşhurlygy awtomatlaşdyrmagyň ileri tutulmagyna sebäp boldy.

Paletizasiýa önümleriniň peýdalary näme?

Paletizasiýa enjamlary, adatça önümçilik liniýasynyň ahyrynda önümleriň ýa-da harytlaryň önümlerini paletlere awtomatiki tertipleýär, geçirýär we ýerleşdirýär.Bu palletizasiýa ulgamlary bilen ulanyjylar has uly ýük daşaýarka ýokary göwrümli ýükleri çalt, takyk we amatly edip bilerler.

Işgärleriň şikesini azaltmak we önümçilik proseslerini çaltlaşdyrmak üçin awtomatiki palletizasiýa çözgütleri işlenip düzüldi, netijede palet önümlerini arassa hatarlara ýerleşdirýän hatar emele gelen maşyn.Häzirki wagtda häzirki zaman palletizasiýa maşynlarynda robot we kompýuter ýaly ösen tehnologiýalar bar we olar çüýşeler ýaly el bilen palletlemek kyn zatlary dolandyryp bilýärler.

officeArt obýekti (1)

Robot palletizasiýaPalletizasiýa operasiýasy näme?

“Star-paker” arkaly enjamlar we ulgamlar

Ygtybarly palletizasiýa ulgamlary üçin “Star-paker” -e geleniňizde, aşakdaky enjamlaryň hemmesine girip bilersiňiz:

Robot palletizasiýa: Bu palletizasiýa çözgüdi, göz öňünde tutulan palet nagşyny gurmak üçin mehaniki ýa-da wakuumyň ahyrky gurallaryny (EOAT) ulanyp, birbada birnäçe hadysany alyp biler.Dürli ätiýaçlyk bölümleri (SKU) bilen köp sanly gaplama setirlerini dolandyryp biler.

Entryokary giriş palletizatory: energyokary energiýaly palletizatorlarymyz bir hadysany kabul edýärler, belligi optimal görmek üçin aýlaýarlar we islenýän derejeli nagyşlara ýetmek üçin hatarlar döredýärler.Soňra list gatlagyny salýarlar we paleti indiki dereje üçin düşürýärler, palet gutarýança prosesi gaýtalaýarlar.

Gantry palletizatory: Robot palletizasiýa ulgamlary ýaly, gantry palletizator wakuum ýa-da mehaniki EOAT bilen köp sanly hadysany alyp biler.Olarda gatlak nagşyny islenýän palet tertibi üçin dogry ugrukdyrýan X, Y we Z servo oklary bar.

Paletizasiýanyň maksady näme?

Paletizasiýa awtomatlaşdyrmagyň artykmaçlyklary

Palletizasiýa, material işleýşiniň gowulaşmagyna gönüden-göni täsir edip, prosesi öňküsinden has çalt we täsirli etdi.Desgadaky palletizasiýa enjamlaryny ulanyp, amallaryňyzy awtomatlaşdyranyňyzda, birnäçe peýdany başdan geçirersiňiz:

Az zyýan: Paletizasiýa edýän robotlar el işçilerine garanyňda has takyk we takyk ýerine ýetirip bilýändigi sebäpli, damjalar sebäpli önümiň zaýalanmak howpuny azaldýarlar.Awtomatlaşdyrylan enjamlar has az ýalňyşlyklara sebäp bolýan SKU-lary howlukmaz, ünsüni sowmaz ýa-da ýalňyş düşündirmez.

Wagtynda öndürmek: Awtomatlaşdyrylan palletizasiýa çözgütleri adamlardan ep-esli çalt we has öňünden aýdylýan netijä eýe.Enjamyň minutda näçe aýlaw işledip biljekdigini anyk bilýärsiňiz we adamlar bilen bolşy ýaly arakesmelere jogap bermeli bolmaz.

Howpsuzlygyň gowulaşmagy: Iş ýerindäki şikesler, adatça gaýtalanýan hereketden, agyr götermekden, el bilen berkitmekden we çykarmakdan gelýär.Palletizasiýa ulgamlary howply ýagdaýlarda işçileri çalyşmak arkaly zeper ýetmek howpuny ýok edýär.

Çalt öwrülişik: Paletizasiýa enjamlary ýüklemek we düşürmek işini tertipleşdirýär, netijede ulaglaryň has köp netijeliligi we has çalt öwrümleri bolýar.

“Star-paker” bilen işlemek isleýärsiňizmi?

“Star-paker” -de innowasiýa we ulanyjylara amatly işlemek üçin standart kesgitleýän iň ýokary palletizasiýa enjamlaryny üpjün edip bilersiňiz.Dört onýyllygyň dowamynda müşderilerimiziň isleglerine laýyk gelýän adaty we adaty palletizasiýa çözgütlerini döretdik.Toparymyz dizaýnlarymyzy üýtgetmek we aýratynlaşdyrylan programma zerurlyklaryna laýyklaşdyrmak üçin zerur bilim, tejribe we tehnologiýalara eýe.

Awtomatiki palletizasiýa maşynlarymyzdan maslahat sorap ýa-da şu gün +8618626223610 jaň edip başlaň!

 


Iş wagty: Mart-14-2022