Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

Önümler

 • Winding packer
 • CR-4505_4507

  CR-4505_4507

  Awtomatiki aýlanýan aýlanýan stol complex Çylşyrymly bir önümçilik liniýasyny ýa-da özbaşdak gaplaýyş maşynlaryny birleşdirmek üçin aýlanýan gol örtük maşynlary CR-4505Awtomatiki aýlaw liniýalaryny çylşyrymly bir önümçilik liniýalaryny ýa-da özbaşdak gaplaýyş maşynlaryny birleşdirmek üçin 1. Doly awtomatiki pilotsyz iş automatic Awtomatiki aýlanýan aýlaw stoly örtmek, filmiň çeňňek döwründe ýa-da iň soňky çykaryş tapgyrynda operatoryň gatyşmagyna mätäç däldir, aslynda palet r ...
 • Cr-1000w horizontal winding machine

  Cr-1000w keseligine egriji maşyn

  Önümiň maksady CR görnüşli metal guşak gorizontal awtomatiki sargy we gaplaýyş enjamy, polat kemeri posdan, poslama we tozandan goramakda gowy rol oýnaýan, metallurgiýa pudagy üçin kompaniýamyz tarapyndan ýörite gözlenýän, dizaýn edilen we öndürilen täze sargy we gaplaýyş maşynydyr.Bu mis zolak, alýumin zolak, podşipnik, polat sim, kabel we rezin şlang ýaly ýyllyk zatlaryň daşky gaplamasyna degişlidir.Çykyş aýratynlyklary salam ...
 • Cr-4509 dustproof and moisture-proof film reel non-woven fabric / paper winding packaging machine

  Cr-4509 tozan we çyglylyga garşy film, dokalan mata / kagyz sargy gaplaýyş enjamy

  Egriji gaplaýyş maşyny, kagyz öndürmek we dokalan däl pudaklar üçin kompaniýamyz tarapyndan ýörite gözlenýär, dizaýn edilýär we öndürilýär.Rulon kagyzy we dokalan matalary tozandan we çyglylykdan goramakda gowy rol oýnaýar Enjamyň giň sargy we gaplama aralygy, ýönekeý işleýşi we amatly sazlanylyşy ýaly artykmaçlyklary bar we iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar.

 • CR500 automatic tyre packing machine

  CR500 awtomatiki teker gaplaýyş enjamy

  CR500Doly awtomatiki / ýarym awtomatiki tegelek tegelek görnüşli teker kabel turba gaplaýjysy Dik aýlaw, gaplamak we daňmak üçin teker gaplaýyş enjamy teker / konsentrator / kabel / turba zawody gaplamak üçin ulanylýar

 • Cr-1000r level, bar material, profile wrapping machine

  Cr-1000r derejesi, çyzykly material, profiliň gaplaýyş enjamy

  CR seriýaly gorizontal egrem-bugram gaplaýyş enjamy, demir, plastmassa we beýleki pudaklarda polat turbada, poslamaýan polatdan, mis turbadan, alýumin turbadan, plastmassa turbadan, bardan, tekiz materialdan, profilden, silindrden giňden ulanylýan, metallurgiýa, plastmassa we beýleki pudaklarda öndürilen we öndürilen täze sargy gaplaýyş enjamydyr. we beýleki uzyn önümler sargyly gaplama.Örtülenden soň önüm owadan we moda görnüşine eýe bolup, gowy möhürlenýär, berk, berkidiji, çyglylyk, pos, tozan, zeper, garrylyk we beýleki funksiýalara eýe.Bu enjamda birleşdirilen gaplama kagyz lentasy, birleşdirilen örülen lenta, egriji film we beýleki gaplaýyş materiallary ulanylýar.

 • Automatic, Standard

  Awtomatiki, standart

  Bu enjam iň ýokary maksatly görnüş bolup, ýokary gaýyş tizligini we pes şowsuzlyk derejesini görkezýär

 • KX-01 Automatic Box Opening Machine

  KX-01 Awtomatiki guty açýan maşyn

  Karton açary, kartony awtomatiki şekillendirip we aşaky lentany möhürläp bilýän maşyn.
  Açmagyň tizligi ýokary hilli we elýeterli baha bilen 8-12 guty / minutda ýetip biler.
  Bu guty açýan maşyn, iýmit, derman, oýunjak, temmäki, gündelik himiýa we elektronika ýaly içerde we daşary ýurtlarda dürli pudaklarda giňden ulanylýar.

 • KX-03 Luxury Automatic Box Opening Machine

  KX-03 Lýuks awtomatiki guty açýan maşyn

  KX-03 gaplaýyş enjamy keseligine gurluşy kabul edýär, ol gaplamany awtomatiki usulda doldurýar, emele getirýär, aşaky egilmek we aşaky lentany ýapmagy tamamlaýan maşyn.

 • KZF-01L Vertical Trinity Machine For Unpacking, Packing And Sealing

  Açmak, gaplamak we möhürlemek üçin KZF-01L Dik Üçbirlik Maşyn

  Gaplamak, gaplamak we möhürlemek üçin doly awtomatiki dik üçbirlik enjamy, ösen we ajaýyp tehnologiýany birleşdirmek bilen kompaniýamyz tarapyndan döredilen mehaniki awtomatiki gaplaýyş enjamydyr.

 • KZF-02L Vertical Trinity Machine For Unpacking, Packing And Sealing

  Açmak, gaplamak we möhürlemek üçin KZF-02L Dik Üçbirlik Maşyn

  Bu enjamyň esasy aýratynlyklaryndan biri, gaplamagy, gaplamagy we möhürlemegi birleşdirýär.Mundan başga-da, üçden bir awtomatiki gaplaýyş enjamy we bukulýan gaplaýyş enjamy diýilýär;

 • KZF-03W Vertical Trinity Machine For Unpacking, Packing And Sealing

  Açmak, gaplamak we möhürlemek üçin KZF-03W Dik Üçbirlik Maşyn

  Enjamlary ulanmak: Kartony ýaýradýan we ýaýradýan we önümi gaplamak üçin gapdaldan itekleýän enjam.Bu enjam kartonyň gaplanyşyny, önümi ýerleşdirmegi we materiallary tertipleşdirmegi awtomatiki usulda tamamlap biler, gutujyga awtomatiki usulda basyp biler we soňra ýokary derejeli awtomatlaşdyryş enjamlary bilen gutyny awtomatiki möhürläp biler.Munuň artykmaçlygy, zähmet çykdajylaryny ep-esli azaldyp, zähmet güýjüni peseldip biler.

123456Indiki>>> Sahypa 1/6