Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

MD-01

Servo Palletizer MD-01 awtomatiki akylly robot

Gysga düşündiriş:

Servo bilen dolandyrylýan transplantasiýa palletizatory, palletizatoryň gözleginde we işlenip düzülmeginde on ýyldan gowrak tejribe ulanmagymyzdyr we şol bir wagtyň özünde Japanaponiýadan, Germaniýadan, Italiýadan we beýleki halkara kärdeşlerinden palletizatorlarda ösen tehnologiýany ornaşdyrýar we siňdirýär.Mehanikany we elektrik energiýasyny birleşdirýän ýokary tehnologiýaly önümleri üstünlikli ösdürdi.


Önümiň jikme-jigi

peýdalary

Haryt bellikleri

Servo bilen dolandyrylýan transplantasiýa palletizatory, palletizatoryň gözleginde we işlenip düzülmeginde on ýyldan gowrak tejribe ulanmagymyzdyr we şol bir wagtyň özünde Japanaponiýadan, Germaniýadan, Italiýadan we beýleki halkara kärdeşlerinden palletizatorlarda ösen tehnologiýany ornaşdyrýar we siňdirýär.Mehanikany we elektrik energiýasyny birleşdirýän ýokary tehnologiýaly önümleri üstünlikli ösdürdi., Okary, orta we pes tizlikli palletizatorlar ýokary, orta we pes önümçiligiň önümçilik zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilerler.Zerur marşall usulyna we gatlaklaryň sanyna görä, sumkalar, plastmassa bloklar, gutular we ş.m. ýaly dürli önümleriň palletizasiýasy tamamlanyp bilner.Iň amatly dizaýn, stakanyň görnüşini ykjam we tertipli edýär.Şol sebäpden, dürli görnüşli müşderileriň amatly isleglerini kanagatlandyryp biler.

Aýratynlyklary

1. Duýgur ekran operasiýasy önümçiligiň tizligini, şowsuzlygyň sebäbini we ýerleşýän ýerini we awtomatlaşdyryş derejesini görkezip bilýän adam-maşyn gepleşiklerini amala aşyrmak üçin kabul edilýär.

2. PLC dolandyryşyny kabul ediň we sensor ekrany arkaly gaplama gatlagyny dizaýn ediň.

3. Programmalaryň giň toplumy bar we dürli gaplaýyş haltalarynyň gaplanyş talaplaryna laýyk gelýär.

4. Düzümi ýerlikli we poluň meýdany az.

5. pleönekeý gurluş, amatly tehniki hyzmat we abatlaýyş.

6. Energiýanyň az sarp edilmegi we çykdajylary tygşytlamak.

7. Toparlamak usuly çeýe bolup, dürli materiallaryň we ululykdaky paletlere uýgunlaşdyrylyp bilner.

Wideo görkeziş

Tehniki parametr

maşyn modeli MD- 01 Servo Palletizer
Elektrik üpjünçiligi / tok 380V 50 / 60HZ 1 0 KWt
Ulanylýan önümler Multfilmler, film bilen gaplanan içgiler, dolanyşyk sebetleri, kagyz haltalary, dokalan haltalar, plastik deprekler, kagyz deprekleri, demir deprekler we ş.m.
Ulanylýan palet L1000-1200mm * w1000-1200mm (ýörite aýratynlyklar düzülip bilner)
Palletizasiýa tizligi 5-6 gezek / minutda (her gezek bir ýa-da birnäçe bölek alyp bolýar)
Boýy peseltmek 1300-1800mm (aýratyn talaplar düzülip bilner)
Howa çeşmesini ulanyň 6-7 kg
Maşynyň ululygy 35 00 * 25 00 * 40 00mm
3

Sorag-jogap

1. Enjamy talaplarymyza doly laýyk tapmadym.
Machinehli enjamlarymyz, aýratyn zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin müşderi bolup biler.

2. Haýsy dizaýnyň bize has laýyk bolup biljekdigini bilemzok.
In engineenerlerimiz, laýyk dizaýny taýýarlamak üçin zawodyňyz bolup bilerler.Zawodyňyzda ýerinde hyzmat hödürleýäris.Hyzmatymyz dizaýndan gurnama çenli.

3. Okuw hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?
Zawodda eltmezden ozal operatorlaryňyza, toparyň ýolbaşçylaryna we elektrik inersenerlerine görkezme bereris ýa-da zawodyňyzda gurlandan soň tälim bereris.Mugt töleg.

4. Satuwdan soň hyzmat.
Aragatnaşyk we telefon belgisi hepdede 24 sagat / 7 gün goldaw berýär.Kömege 24 sagadyň dowamynda jogap bereris.In engineenerlerimiz zerur bolsa daşary ýurtlarda hyzmat edip bilerler.

Näme üçin bizi saýlamaly?

24-hours-online

24 sagat onlaýn

package-1

Islendik ýurda dürli transport usullaryny goldaň

Müşderä baha bermek

customer

Iň oňat hilli önümleri we hyzmatlary hödürleýärler

customer

Iň oňat hilli önümleri we hyzmatlary hödürleýärler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Çig malyň bahasynyň täsiri sebäpli enjamyň bahasy üýtgäp durýandygy sebäpli, marketing modulynyň arzanladyşynyň kesgitlenmejekdigine we bazara görä düzeljekdigine garaşýarys, şonuň üçin banner afişa modulyny ulanmak iň gowusydyr, bu bolsa rugsat berýär. arzanladyş mazmunyny we arzanladyş diapazonyny özümiz goşarys.

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň