Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

Wakuum enjamy

 • VS-600/800/1000 Daşarky nasos vakuum gaplaýyş enjamy

  VS-600/800/1000 Daşarky nasos vakuum gaplaýyş enjamy

  Elektron önümleri, ýarym keseki beden, çip, IC, metal gaýtadan işleýän bölekler, çyglylyk, okislenme we reňklemek we ş.m., matalar, pagta we ýüň önümleri we ş.m., wakuum gaplamak, gaplamanyň göwrümini azaltmak we logistika çykdajylaryňyzy tygşytlamak üçin amatly ;

 • VS-600L / 800L / 1000L Dik daşarky vakuum gaplaýyş enjamy

  VS-600L / 800L / 1000L Dik daşarky vakuum gaplaýyş enjamy

  Senagatlar üçin amatly daşarky dik wakuum we çişirilýän gaplama maşyn (azyk çig maly, egin-eşik, himiki çig mal, poroşok, granulalar, däne, iýmit, elektron bölekleri we ş.m.) Bu enjam gönüden-göni wakuum etmek üçin wakuumsyz kamerany ulanýar we gaplaýyş haltalaryny dolduryň.Azot we möhürlemek bir wagtyň özünde çalt tizlik we amatly düzediş bilen tamamlanyp, önümçilik liniýasy bilen gabat gelip ýa-da ýeke ulanylyp bilner.

 • Göteriji, ýelmeýän we çişirilýän gaplaýyş maşyny

  Göteriji, ýelmeýän we çişirilýän gaplaýyş maşyny

  Bu enjam häzirki wagtda Hytaýdaky iň ösen daşarky vakuum gaplaýyş maşynlarynyň biridir, bazardaky adaty gaplaýyş maşynlarynyň işinden we öndürijiliginden düýpgöter tapawutlanýar;

 • ZK-700YS Wakuum gaplaýyş enjamy

  ZK-700YS Wakuum gaplaýyş enjamy

  Bu enjam aşaky ýorganlar, kosmos ýorganlary, ýassyklar, ýassyklar we ş.m. ýaly zatlary gysmak we gaplamak üçin ulanylýar, gaplama meýdançasyny, çyglylygy we tozany azaldyp, saklamak we daşamak üçin çykdajylary azaldyp biler.Specialörite aýratynlyklar düzülip bilner.

 • ZK-400D / 500D / 600D Bir kameraly vakuum gaplaýyş enjamy

  ZK-400D / 500D / 600D Bir kameraly vakuum gaplaýyş enjamy

  Bu enjam, kesgitlenen prosedura laýyklykda vakuum, möhürlemek, sowatmak we tükenmek prosesini tamamlamak üçin diňe vakuum kamerasynyň gapagyny basmaly.Wakuum bilen gaplanan zatlar okislenmäniň, çyglylygyň, çyglylygyň öňüni alyp biler we önümiň saklanyş möhletini uzaldyp biler.Esasan azyk, elektron önümleri, himiýa önümleri, metal enjamlary we beýleki enjam önümleri üçin amatly.Tygşytly, hereket etmek üçin amatly, ýeňil we amatly, gowy gaplama täsiri, az energiýa sarp edilişi, kiçi partiýa önümi gaplamak üçin amatly.

 • ZK-400S / 500S / 600S Iki kameraly vakuum gaplaýyş enjamy

  ZK-400S / 500S / 600S Iki kameraly vakuum gaplaýyş enjamy

  Iki kameraly vakuum gaplamasy, iş netijeliligini ýokarlandyrmak maksadyna ýetmek üçin iki wakuum kamerasynda gezekli-gezegine işlemek üçin wakuum örtügini ulanýar.Bir vakuum kamerasy ewakuasiýa edilende, beýleki vakuum kamerasy gaplamany ýerleşdirip biler;iri önümçilik kärhanalarynyň önüm gaplamasy üçin amatlydyr.

 • ZK-500S ýapyk vakuum gaplaýyş enjamy

  ZK-500S ýapyk vakuum gaplaýyş enjamy

  Wakuum kamerasy 0-80 dereje ýapgyt burçuny sazlamak üçin ýörite taýýarlanyldy, haryt gaplaýyş haltalary şol bir wagtda ýerleşdiriler we gaplaýyş haltalarynda akýan harytlar we suwuklyklar sumkanyň agzyndan aşmagy aňsat däl, kepillendirýär. möhürlemegiň hili;

 • ZK-1000S Üznüksiz togalanýan vakuum gaplaýyş enjamy

  ZK-1000S Üznüksiz togalanýan vakuum gaplaýyş enjamy

  Bu model gaplama tizliginiň dowamlylygyny we gaplamagyň we möhürlemegiň hiliniň bitewiligini üpjün etmek üçin zynjyr baglanyşygynyň iş görnüşini we awtomatiki programma gözegçiligini kabul edýär.Şuňa meňzeş içerki modeller bilen deňeşdirilende, bu model mehaniki programma dolandyryş görnüşini düýbünden ýok edýär we awtomatiki programmany yzarlamak we dowamlylyk aýratynlygy bilen Bagyşlanan kompýuter we basgançak programmasy, induksiýa dolandyryş ulgamyny kabul edýär.

 • ZK-520 Üznüksiz uzalma gaplaýyş enjamy

  ZK-520 Üznüksiz uzalma gaplaýyş enjamy

  Awtomatiki uzaldyjy gaplaýyş enjamy aşaky filmi uzatmak we şekillendirmek üçin ulanýar, soňra paket emele gelen aşaky film boşlugyna salynýar, soňra bukja vakuum edilýär ýa-da möhürleýiş kamerasynda çişirilýär, ýokarky film we aşaky film ýylylykdyr. - möhürlenendir, Soňra bukjany kesiş we uzyn kesmek arkaly bölüň we paketiň taýýar önüm çykarylyşy bir gezek awtomatiki usulda tamamlanýar.

 • BTB-300 Aç-açan film Üç ölçegli gaplama maşyny

  BTB-300 Aç-açan film Üç ölçegli gaplama maşyny

  Aç-açan film gaplaýyş enjamy, kartonyň ýa-da gaty inedördül obýektiň daşyna ýasama garşy aňsat çekiş çyzgysy bilen aç-açan film gatlagyny örtmekdir we gaplamagyň täsiri çilim autsorsingine meňzeýär.Bu enjam derman, saglyk önümleri, azyk önümleri, kosmetika, kanselýariýa, ses we wideo önümleri ýaly dürli guty görnüşli makalalary bir bölek awtomatiki gaplamak üçin giňden ulanylýar.