Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

ZX-04

ZX-04 Awtomatiki karton maşynyny almak

Gysga düşündiriş:

ZX-04 tutýan awtomatiki karton maşyny, her dürli tekiz çüýşeleri, tegelek çüýşeleri, plastik çüýşeleri, aýna çüýşeleri, inedördül gaplary we kagyz gaplary we ş.m. gaplamak üçin ýokary tizlikli paýlaýjy enjam ulanýar we lentalar üçin hem amatly.Tagtalar üçin gaplama gutusy.


Önümiň jikme-jigi

peýdalary

Haryt bellikleri

Üstünlikleri

ZX-04 tutýan awtomatiki karton maşyny, her dürli tekiz çüýşeleri, tegelek çüýşeleri, plastik çüýşeleri, aýna çüýşeleri, inedördül gaplary we kagyz gaplary we ş.m. gaplamak üçin ýokary tizlikli paýlaýjy enjam ulanýar we lentalar üçin hem amatly.Tagtalar üçin gaplama gutusy.

Çüýşäniň göwresi, açyk kartonyň içine girmezligi üçin, çüýşäniň gysgyjy (çüýşäniň bedenine zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin gurlan rezin) bilen gysylýar.Tutulýan kellesi galdyrylanda, karton boşadylýar we yza çekilýär.

Bu enjam PLC + duýgur ekran dolandyryşyny kabul edýär, çüýşäniň duýduryşynyň ýoklugy we awtomatiki ýapylmagy bilen enjamlaşdyrylýar we hiç bir çüýşe önümçilik işgärlerini we zähmet güýjüni ep-esli peseldýän howpsuzlyk enjamyny gaplamaýar.Awtomatlaşdyrylan uly göwrümli önümçilik üçin ygtybarsyz enjam.

Häzirki wagtda kompaniýamyz salfetka karton maşyny, sanitariýa salfetka karton maşyny, aşgazan salfetka karton maşyny, üçek guty krem ​​karton maşyn, derman guty karton maşyn, derman karton maşyn, öz-özüňi boýamak karton maşyn, spreý gaplaýyş maşyn, ýaly müşderi taslamalaryny üstünlikli tamamlady. styrofoam gaplaýyş enjamy, kosmetiki gaplama

Wideo görkeziş

Tehniki parametr

Maşyn modeli ZX-04
Elektrik üpjünçiligi / tok 220V / 380V 50 / 60HZ 3.5KW
Ulanylýan karton L: 200-500 W: 150-400 H: 100-450mm
Gaplamak tizligi 4-8 guty / minut;8-16 guty / minut
Howa çeşmesini ulanyň 6-7 kg
Maşynyň ululygy L2000 * W1900 * H1450M
3
5

Sorag-jogap

1. Enjamyň zerurlyklarymy kanagatlandyrýandygyny nädip kesgitläp bilerin?
Önümiňiziň görnüşini, ululygyny, spesifikasiýasyny, agramyny, önümi gutyda nädip goýmalydygyny we tizligini maňa aýdyp bilersiňiz, şonuň üçin dogry önüm tapmagyňyzy üpjün etmek üçin önüm tekliplerini berip bilerin.

2. customöriteleşdirilen hyzmat barmy?
Sahypaňyzy surata alyp bilersiňiz, men size laýyk tertibi saýlaryn, enjamyň ähli parametrleri düzülip bilner we ýurduňyzyň elektrik üpjünçiliginiň naprýa .eniýesine we ş.m. görä mugt üýtgedilip bilner.

3. Satuwdan soňky kepillik hyzmatlary haýsylar
Hünärmenlerden 24 sagat tehniki goldaw berýäris we ulanylýan islendik meseläni wideo dokument arkaly çözüp bileris.

Näme üçin bizi saýlamaly?

24-hours-online

24 sagat onlaýn

package-1

Islendik ýurda dürli transport usullaryny goldaň

Müşderä baha bermek

customer

Iň oňat hilli önümleri we hyzmatlary hödürleýärler

customer

Iň oňat hilli önümleri we hyzmatlary hödürleýärler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Çig malyň bahasynyň täsiri sebäpli enjamyň bahasy üýtgäp durýandygy sebäpli, marketing modulynyň arzanladyşynyň kesgitlenmejekdigine we bazara görä düzeljekdigine garaşýarys, şonuň üçin banner afişa modulyny ulanmak iň gowusydyr, bu bolsa rugsat berýär. arzanladyş mazmunyny we arzanladyş diapazonyny özümiz goşarys.

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň