Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

ZX-04

ZX-04 Awtomatiki karton maşynyny almak

Gysga düşündiriş:

ZX-04 tutýan awtomatiki karton maşyny, her dürli tekiz çüýşeleri, tegelek çüýşeleri, plastik çüýşeleri, aýna çüýşeleri, kwadrat bankalary we kagyz gaplary we ş.m. gaplamak üçin ýokary tizlikli paýlaýjy enjam ulanýar we lentalar üçin hem amatly.Tagtalar üçin gaplama gutusy.


Haryt maglumatlary

peýdalary

Haryt bellikleri

Üstünlikleri

ZX-04 tutýan awtomatiki karton maşyny, her dürli tekiz çüýşeleri, tegelek çüýşeleri, plastik çüýşeleri, aýna çüýşeleri, kwadrat bankalary we kagyz gaplary we ş.m. gaplamak üçin ýokary tizlikli paýlaýjy enjam ulanýar we lentalar üçin hem amatly.Tagtalar üçin gaplama gutusy.

Çüýşäniň göwresi, açylan kartonyň içine girmezligi üçin çüýşäniň gysgyjy (çüýşäniň bedenine zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin gurlan rezin) bilen gysylýar.Tutulýan kellesi galdyrylanda, karton boşadylýar we yza çekilýär.

Bu enjam PLC + duýgur ekran dolandyryşyny kabul edýär, çüýşe duýduryşynyň ýoklugy we awtomatiki ýapylmagy bilen enjamlaşdyrylandyr we hiç bir çüýşe önümçilik işgärlerini we zähmet güýjüni ep-esli peseldýän howpsuzlyk enjamyny gaplamaýar.Awtomatlaşdyrylan uly göwrümli önümçilik üçin ygtybarsyz enjam.

Häzirki wagtda kompaniýamyz salfetka karton maşyny, sanitariýa salfetka karton maşyny, aşgazan karton maşyny, üçek guty krem ​​karton maşyn, derman guty karton maşyn, derman karton maşyn, öz-özüňi boýamak karton maşyny, pürküji gaplaýyş enjamy, müşderi taslamalaryny üstünlikli tamamlady. styrofoam gaplaýyş maşyn, kosmetiki gaplama

Wideo görkeziş

Tehniki parametr

Maşyn modeli ZX-04
Elektrik üpjünçiligi / kuwwat 220V / 380V 50 / 60HZ 3.5KW
Ulanylýan karton L: 200-500 W: 150-400 H: 100-450mm
Gaplamak tizligi 4-8 guty / minut;8-16 guty / minut
Howa çeşmesini ulanyň 6-7 kg
Maşynyň ululygy L2000 * W1900 * H1450M
3
5

Sorag-jogap

1. Enjamyň zerurlyklarymy kanagatlandyrýandygyny nädip kesgitläp bilerin?
Önümiňiziň görnüşini, ululygyny, spesifikasiýasyny, agramyny, önümi gutujyga nädip goýmalydygyny we tizligini aýdyp bilersiňiz, şonuň üçin size dogry önüm tapmagyňyzy üpjün etmek üçin önüm tekliplerini berip bilerin.

2. customöriteleşdirilen hyzmat barmy?
Sahypaňyzy maňa düşürip bilersiňiz, men size laýyk tertibi saýlaryn, enjamyň ähli parametrleri düzülip bilner we ýurduňyzyň elektrik üpjünçiliginiň naprýa .eniýesine we ş.m. mugt üýtgedilip bilner.

3. Satuwdan soňky kepillik hyzmatlary haýsylar?
Hünärmenlerden 24 sagat tehniki goldaw berýäris we ulanylýan islendik meseläni wideo dokument arkaly çözüp bileris.

Näme üçin bizi saýlamaly?

24 sagat onlaýn

24 sagat onlaýn

paket-1

Islendik ýurda dürli transport usullaryny goldaň

Müşderä baha bermek

Müşderi

Iň oňat hilli önümleri we hyzmatlary hödürleýärler

Müşderi

Iň oňat hilli önümleri we hyzmatlary hödürleýärler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Çig malyň bahasynyň täsiri sebäpli enjamyň bahasy üýtgäp durýandygy sebäpli, marketing modulynyň arzanladyşynyň kesgitlenmejekdigine we bazara görä düzeljekdigine garaşýarys, şonuň üçin mümkinçilik berýän banner afişa modulyny ulanmak iň gowusydyr. arzanladyş mazmunyny we arzanladyş diapazonyny özümiz goşarys.

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň